ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรม

รอฮานิง เจ๊ะดอเล๊าะ, ณัฐวิทย์ พจนตันติ, ณัฐินี โมพันธ์

Abstract


บทคัดย่อ 

          การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3) เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 17 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลองเครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบประเมินพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ และแบบบันทึกภาคสนามวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าทีและนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกภาคสนามมาประมวลผลและเรียบเรียงในรูปความเรียงผลการวิจัยพบว่า

                   1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน         วัดโคกหญ้าคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 หลังการจัดการเรียนรู้       แบบสืบเสาะหาความรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                   2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน           วัดโคกหญ้าคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 หลังการจัดการเรียนรู้       แบบสืบเสาะหาความรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                   3. เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้สามารถนำไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 นักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ นักเรียนมีความกระตือรือร้น ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรม กล้าแสดงออก มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและยอมรับความแตกต่างของเพื่อนร่วมชั้นเรียน

Abstract

            This research aimed to study 1) the effects of inquiry-based learning on science achievement, 2) science process skills 3) attitude towards science of student in multicultural society. The sample were 17 student in Prathomsuksa 4 in the second semester of the academic year 2010 of Wadkokyaka Schools, Pattani Education Primary Service Area Office 2. They were selected using purposive sampling. This research was Quasi experimental research. The research instruments used were lesson plans for inquiry learning in the multicultural society, science achievement test, science process skillstest, an assessment of behavioral science process skills, attitude towards science questionnaire, observation of student behavior, interviewing students about learning and field note. The data were analyzed by mean, standard deviation and t-test. The data collected through the interview and observation were also discussed. The findings were as follows

                   1. The science achievement of the student after inquiry based learning was higher than that before learning at the significant level of .01

                   2. The science process skill of the student after inquiry based learning was higher than that before learning at the significant level of .01

                   3. The attitude toward science of student after inquiry based learning was higher than that before learning at the significant level of .01

                   The process of inquiry-based learning thatcan be usedwithstudent Pratomsuksa 4 at Wadkokyaka School, Pattani Education Primary Service Area Office 2. The students to could learn bytheprocess ofinquiry-based learning.The studentswere enthusiastic. Theinterest in learning help each other andaccept the differencesofclassmates.

 


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.