วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณISSN: 2286-7740