Vol 5 (2016)

Table of Contents

Editorial

บทบรรณาธิการ PDF
ธมลวรรณ ขุนไพชิต i

Academic Articles

บทบาทของหอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา ในการพัฒนาศักยภาพ การจัดเก็บ รวบรวม และให้บริการ มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น PDF
บุบผา ชูชาติ 1-16
มองสังคมผ่านวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ เรื่องเจ็ดจา PDF
สิริพร รอดเกลี้ยง 17-35

Research Articles

การพัฒนาฐานข้อมูลบทความวารสารวิชาการฉบับเต็ม สำหรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใช้โปรแกรม Omeka PDF
ลัดดา บุญเปลี่ยนพล 36-51
แนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างอาจารย์และบรรณารักษ์ในการส่งเสริมการใช้บริการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม PDF
น้ำลิน เทียมแก้ว 52-69
แนวทางพัฒนาการจัดหนังสือขึ้นชั้น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม PDF
รุ่งเรือง สิทธิจันทร์, น้ำลิน เทียมแก้ว, สมจิต รัตนสวนจิก 70-93


ISSN: 2286-7740