Vol 6 (2017)

Table of Contents

Editorial

บทบรรณาธิการ PDF
ธมลวรรณ ขุนไพชิต i

Academic Articles

บทบาทของห้องสมุดกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning PDF
เสาวภา เพ็ชรรัตน์ 1-18
ห้องสมุดพร้อมปัญญา : มิติใหม่ของห้องสมุดเรือนจำ PDF
สิทธิรัตน์ รุ่งมี, วันวิสา จันทระ 19-40
บทบาทของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่ออำนวยความยุติธรรมในสังคม PDF
วรพล พินิจ 41-63
สไตล์การเรียนรู้กับสไตล์การสอน PDF
ประสาร ศรีพงษ์เพลิด 64-86

Research Articles

การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ PDF
อุหมาด หมัดอาด้ำ 87-108
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการประเมินผลโครงการการสอบวัดทักษะทางคอมพิวเตอร์ของนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ PDF
สุวรรณ โชติการ 109-127
การสร้างแบบวัดคุณลักษณะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดนครศรีธรรมราช PDF
เปรมยุดา รัตนบุรี, พิกุล เอกวรางกูร, สุนทรา โตบัว 128-149
ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย PDF
อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา, พัชริดา ลาระบุตร 150-163
ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ PDF
คุณอานันท์ นิรมล, ชัชวาล ชุมรักษา, ขรรค์ชัย แซ่แต้ 164-193
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตระหนักในเรื่องความงามและพฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐานของผู้หญิงไทย PDF
พิษนุ อภิสมาจารโยธิน 194-216
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดำเนินโครงการสหกิจศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ PDF
อัศว์ศิริ ลาปีอี 217-247
พัฒนาการของกลุ่มทุนและเครือข่ายธุรกิจท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน PDF
ศุภการ สิริไพศาล 248-275


ISSN: 2286-7740