Vol 7 (2018)

Table of Contents

Editorial

บทบรรณาธิการ PDF
ธมลวรรณ ขุนไพชิต i

Academic Articles

ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยและผู้ประกอบกิจการหอพักอันเกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 PDF
ศิริชัย กุมารจันทร์ 1-15
หลักส่วนได้เสียในสัญญาประกันภัย PDF
ธีรยุทธ ปักษา 16-33

Research Articles

อิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนนายร้อยตำรวจของนักเรียนนายร้อยตำรวจ PDF
พิชศาล พันธุ์วัฒนา 34-52
การวิเคราะห์ความสนใจการเรียนรู้รายวิชาทักษิณศึกษา เนื้อหาหัตถกรรมภาคใต้ ด้วยสื่อวีดิทัศน์บนระบบ TSU-MOOC PDF
สุวรรณ โชติการ, สุชัย เตียวลีสกุลวัฒนา, ธีระ จันทิปะ 53-66
การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีความสัมพันธ์กับการได้รับความรุนแรงทางด้านร่างกายของสตรีในจังหวัดพิษณุโลก PDF
สุขพัชรมณี กันแต่ง, พิษนุ อภิสมาจารโยธิน 67-90
การวิเคราะห์สาเหตุเชิงพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ของนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก PDF
วีรภัทร ศิริพงษ์, พิษนุ อภิสมาจารโยธิน 91-110
การวิเคราะห์สาเหตุเชิงพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตหญิง ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก PDF
อภิณัฐ ช้างกลาง, พิษนุ อภิสมาจารโยธิน 111-129
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงของนิสิตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดพิษณุโลก PDF
ทัตพิชา เขียววิจิตร, พิษนุ อภิสมาจารโยธิน 130-145
ความสัมพันธ์ของสื่อสมัยใหม่กับการรับรู้ความรุนแรงทางเพศบนร่างกายผู้หญิงของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก PDF
รุ่งนภา กลิ่นขวัญ, พิษนุ อภิสมาจารโยธิน 146-164
ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างวาทกรรม และปฏิบัติการทางวาทกรรม กับการประกอบสร้างความจริงในโลกไซเบอร์ บนเฟซบุค PDF
พงษ์กฤษณ์ จันทร์เชื้อ, พิษนุ อภิสมาจารโยธิน 165-179
ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกับการจัดการเรือนร่างตนเองของคนอ้วนในจังหวัดพิษณุโลก PDF
ยุทธนา เกตุคำ, พิษนุ อภิสมาจารโยธิน 180-197
ภาวะทุกข์ยากของคู่สมรสที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง : กรณีศึกษาของคู่สมรสคู่หนึ่งในจังหวัดแพร่ PDF
รุ่งนภา อินทะจักร์, พิษนุ อภิสมาจารโยธิน 198-217


ISSN: 2286-7740