Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1 (2012) The Most Appropriate Knowledge Management Style for Thailands Organizations? Abstract   PDF  
Tasapong Klaewthanong
 
Vol 4 (2015) กรอบแนวความคิดการบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชนในสังคมไทย Abstract   PDF
นันธิดา จันทร์ศิริ
 
Vol 1 (2012) กลวิธีการเรียนรู้ภาษาและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิยาลัยทักษิณ (Language Learning Strategies and Critical Thinking Skills of English Majors of Thaksin University) Abstract   PDF
ดวงแข แก้วละเอียด, พิทยาธร แก้วคง, ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ
 
Vol 4 (2015) การกระจายอำนาจ : โครงสร้าง พัฒนาการความสัมพันธ์เชิงอำนาจและความท้าทายบางประการในการบริหารท้องถิ่นไทย Abstract   PDF
ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี
 
Vol 5 (2016) การพัฒนาฐานข้อมูลบทความวารสารวิชาการฉบับเต็ม สำหรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใช้โปรแกรม Omeka Abstract   PDF
ลัดดา บุญเปลี่ยนพล
 
Vol 6 (2017) การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Abstract   PDF
อุหมาด หมัดอาด้ำ
 
Vol 2 (2013) การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Efficiency Development of One Stop Services of Academic Resource Center at Mahasarakham University) Abstract   PDF
น้าลิน เทียมแก้ว
 
Vol 4 (2015) การพัฒนาระบบบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Abstract   PDF
น้ำลิน เทียมแก้ว
 
Vol 7 (2018) การวิเคราะห์ความสนใจการเรียนรู้รายวิชาทักษิณศึกษา เนื้อหาหัตถกรรมภาคใต้ ด้วยสื่อวีดิทัศน์บนระบบ TSU-MOOC Abstract   PDF
สุวรรณ โชติการ, สุชัย เตียวลีสกุลวัฒนา, ธีระ จันทิปะ
 
Vol 7 (2018) การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีความสัมพันธ์กับการได้รับความรุนแรงทางด้านร่างกายของสตรีในจังหวัดพิษณุโลก Abstract   PDF
สุขพัชรมณี กันแต่ง, พิษนุ อภิสมาจารโยธิน
 
Vol 7 (2018) การวิเคราะห์สาเหตุเชิงพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ของนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก Abstract   PDF
วีรภัทร ศิริพงษ์, พิษนุ อภิสมาจารโยธิน
 
Vol 7 (2018) การวิเคราะห์สาเหตุเชิงพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตหญิง ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก Abstract   PDF
อภิณัฐ ช้างกลาง, พิษนุ อภิสมาจารโยธิน
 
Vol 6 (2017) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการประเมินผลโครงการการสอบวัดทักษะทางคอมพิวเตอร์ของนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ Abstract   PDF
สุวรรณ โชติการ
 
Vol 3 (2014) การศึกษาการเรียบเรียงความคิดและการเชื่อมโยงความ จากการเขียนเรียงความของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (The Study of the Language in the Idea and Coherent Compilation to the Essay of Student in M 6.) Abstract   PDF
อาทิตยา ทองแสน, ดร.ขนิษฐา ใจมโน, ดร.พุทธชาติ โปธิบาล
 
Vol 2 (2013) การศึกษาสภาพการสอนวิชาดนตรีในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 (The Study of Music Teaching on Basic Education Curriculum Level 3 of The Schools Under The Suratthani Educational Service Area Office 3) Abstract   PDF
สันติ ยิ้มปลื้ม, มนัส วัฒนไชยยศ, บรรจง ชลวิโรจน์
 
Vol 1 (2012) การศึกษาแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ (A Study of Thaksin University Students’ Motivation in English Language Learning) Abstract   PDF
สิทธิชัย ทองมาก, พิทยาธร แก้วคง, พูนสุข อุดม
 
Vol 2 (2013) การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง “มหัศจรรย์ชายแดนใต้” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (Construction of Children’s Book Amazing South of Thailand, for Prathomsuksa V Students) Abstract   PDF
นภัสวรรณ ภัทรากุล, ยุรฉัตร บุญสนิท, มาโนช ดินลานสกูล
 
Vol 2 (2013) การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนย่อหน้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Construction of Exercises for Paragraph Writing Skills Prathomsuksa 5 Students in Ban Khlong Maidaeng School Suratthani Province) Abstract   PDF
สายใจ กำลังเพ็ชร, ยุรฉัตร บุญสนิท, นิดา มีสุข
 
Vol 6 (2017) การสร้างแบบวัดคุณลักษณะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดนครศรีธรรมราช Abstract   PDF
เปรมยุดา รัตนบุรี, พิกุล เอกวรางกูร, สุนทรา โตบัว
 
Vol 2 (2013) การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ Abstract   PDF
ขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ
 
Vol 3 (2014) การใช้วารสารวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (Using Journals of Nakhon Pathom Rajabhat University’s Academic Staff.) Abstract   PDF
ลัดดา บุญเปลี่ยนพล
 
Vol 2 (2013) คลังปัญญามหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Knowledge Bank) Abstract   PDF  
บุญฤทธิ์ คงลำพูน
 
Vol 1 (2012) ความก้าวหน้าทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษและความคงทนในการจำคำศัพท์โดยใช้สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา (Enhancing English Vocabulary Learning and Ability of Retention through the Use of CALL) Abstract   PDF
Chulawan Bualuang, Sirirat Sinprajakphol, Kridsanaphon Chanphrom
 
Vol 4 (2015) ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง : บริบทในสังคมไทย Abstract   PDF
ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี
 
Vol 6 (2017) ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Abstract   PDF
คุณอานันท์ นิรมล, ชัชวาล ชุมรักษา, ขรรค์ชัย แซ่แต้
 
1 - 25 of 65 Items 1 2 3 > >> 


ISSN: 2286-7740