Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1 (2012) The Most Appropriate Knowledge Management Style for Thailands Organizations? Abstract   PDF  
Tasapong Klaewthanong
 
Vol 4 (2015) กรอบแนวความคิดการบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชนในสังคมไทย Abstract   PDF
นันธิดา จันทร์ศิริ
 
Vol 1 (2012) กลวิธีการเรียนรู้ภาษาและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิยาลัยทักษิณ (Language Learning Strategies and Critical Thinking Skills of English Majors of Thaksin University) Abstract   PDF
ดวงแข แก้วละเอียด, พิทยาธร แก้วคง, ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ
 
Vol 4 (2015) การกระจายอำนาจ : โครงสร้าง พัฒนาการความสัมพันธ์เชิงอำนาจและความท้าทายบางประการในการบริหารท้องถิ่นไทย Abstract   PDF
ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี
 
Vol 8 (2019) การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบหมู่บ้านวัฒนธรรมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา Abstract   PDF
อดิศร ศักดิ์สูง, วรุตม์ นาที
 
Vol 9 (2020) การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5Es) เพื่อพัฒนาแนวคิดในระดับจุลภาค เรื่อง เซลล์กัลวานิก ผ่านการสร้างชิ้นงานภาพเคลื่อนไหว (Stop motion) Abstract   PDF
วิลาสินี จันศรีใหม่, ภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์, สุภาพร ดาวัลย์
 
Vol 11 (2022) การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนวิชาการภาษีอากรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Abstract   PDF
อาทิตย์ สุจเสน, ภริศฑ์ชาก์ ชดช้อย
 
Vol 11 (2022) การปรับปรุงการให้บริการวารสารด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) กรณีศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ Abstract   PDF
เสาวภา เพ็ชรรัตน์
 
Vol 5 (2016) การพัฒนาฐานข้อมูลบทความวารสารวิชาการฉบับเต็ม สำหรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใช้โปรแกรม Omeka Abstract   PDF
ลัดดา บุญเปลี่ยนพล
 
Vol 10 (2021) การพัฒนาฐานข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง Abstract   PDF
สุนิษา ขันนุ้ย, พงษ์พันธ์ พิณโท, อัตพล เทพสง, จรรยา ชูทับ, ธมลวรรณ ขุนไพชิต
 
Vol 11 (2022) การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพบริการของฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา Abstract   PDF
กิตติพงศ์ วงศ์สุคนธ์, ทวนธง ครุฑจ้อน
 
Vol 6 (2017) การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Abstract   PDF
อุหมาด หมัดอาด้ำ
 
Vol 2 (2013) การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Efficiency Development of One Stop Services of Academic Resource Center at Mahasarakham University) Abstract   PDF
น้าลิน เทียมแก้ว
 
Vol 4 (2015) การพัฒนาระบบบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Abstract   PDF
น้ำลิน เทียมแก้ว
 
Vol 9 (2020) การพัฒนารูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรมของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับผู้ใช้บริการ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป EndNote Abstract   PDF
น้ำลิน เทียมแก้ว
 
Vol 11 (2022) การพิจารณาหลักส่วนได้เสียตามกฎหมายในสัญญาประกันชีวิต Abstract   PDF
ธีรยุทธ ปักษา
 
Vol 9 (2020) การรู้สารสนเทศของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ Abstract   PDF
รัชนีย์ ศรีศักดา
 
Vol 10 (2021) การวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณอายุ สำหรับข้าราชการและพนักงานเอกชน ในเขตจังหวัดปทุมธานี Abstract   PDF
วราภรณ์ แก่นยิ่ง, ธัญวรัตน์ สุวรรณะ
 
Vol 8 (2019) การวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร Abstract   PDF
กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์, คุณอานันท์ นิรมล
 
Vol 7 (2018) การวิเคราะห์ความสนใจการเรียนรู้รายวิชาทักษิณศึกษา เนื้อหาหัตถกรรมภาคใต้ ด้วยสื่อวีดิทัศน์บนระบบ TSU-MOOC Abstract   PDF
สุวรรณ โชติการ, สุชัย เตียวลีสกุลวัฒนา, ธีระ จันทิปะ
 
Vol 7 (2018) การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีความสัมพันธ์กับการได้รับความรุนแรงทางด้านร่างกายของสตรีในจังหวัดพิษณุโลก Abstract   PDF
สุขพัชรมณี กันแต่ง, พิษนุ อภิสมาจารโยธิน
 
Vol 7 (2018) การวิเคราะห์สาเหตุเชิงพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ของนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก Abstract   PDF
วีรภัทร ศิริพงษ์, พิษนุ อภิสมาจารโยธิน
 
Vol 7 (2018) การวิเคราะห์สาเหตุเชิงพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตหญิง ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก Abstract   PDF
อภิณัฐ ช้างกลาง, พิษนุ อภิสมาจารโยธิน
 
Vol 6 (2017) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการประเมินผลโครงการการสอบวัดทักษะทางคอมพิวเตอร์ของนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ Abstract   PDF
สุวรรณ โชติการ
 
Vol 10 (2021) การวิเคราะห์เนื้อหาและกลยุทธ์การสื่อสารเกี่ยวกับ Digital Disruption ประเทศไทยที่ปรากฏในสื่อ YouTube Abstract   PDF
พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์
 
1 - 25 of 103 Items 1 2 3 4 5 > >> 


ISSN: 2286-7740