ทรัพยากรแยกตามประเภท

ทรัพยากรแยกตามประเภท (วารสาร)
Image รายชื่อวารสาร รูปแบบ ประเภท Access Year Links Online OPAC คู่มือ
Applied Measurement in Education
จัดซื้อ
1999-2001,2003-2008
Asian political science review 2017-2021
Educational evaluation and policy analysis
จัดซื้อ
2007-2008
Educational Management Administration & Leadership
จัดซื้อ
2004-2017
วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย 2547-2552
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดซื้อ+ฟรี
2555-ปัจจุบัน
Advanced Engineering Informatics
สกอ.
2002-ปัจจุบัน
Advanced Industrial and Engineering Polymer Research
สกอ.
2018-ปัจจุบัน
Advanced Thailand Geographic
จัดซื้อ
2543-2561
Advances in Engineering Software
สกอ.
2002-ปัจจุบัน
Agriculture and Natural Resource 2016-ปัจจุบัน
Ain Shams Engineering Journal
สกอ.
2010-ปัจจุบัน
Alexandria Engineering Journal
สกอ.
2010-ปัจจุบัน
American Journal of Nursing
จัดซื้อ+ฟรี
2017-ปัจจุบัน
American Journal of Physics
จัดซื้อ
2000-ปัจจุบัน
Applications in Engineering Science
สกอ.
2020-ปัจจุบัน
Applied linguistics
จัดซื้อ
1999-2007
Applied Science and Engineering Progress
จัดซื้อ+ฟรี
2010-ปัจจุบัน
Applied Statistics and Information Technology ชื่อเดิม วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-ปัจจุบัน
Archives of Psychiatric Nursing
จัดซื้อ
2017-ปัจจุบัน
Ariel:A Review of international english literature
จัดซื้อ+ฟรี
2021-2021
Art asiapacific
จัดซื้อ
2011-ปัจจุบัน
Art square 2553-ปัจจุบัน
Artist Magazine
จัดซื้อ
2011-ปัจจุบัน
ASEAN Journal of Religious and Cultural Research (ajrcr) 2018-ปัจจุบัน
Asia Pacific Journal of Religions and Cultures 2017-ปัจจุบัน
Asian Review 2010-2012, 2014
Asian administration and management review 2561-ปัจจุบัน
Asian journal of women's studies
จัดซื้อ
2010-ปัจจุบัน
Asian Journal of Women’s Studies
จัดซื้อ
2010-ปัจจุบัน
Asian political science review. 2560-ปัจจุบัน
Biochemical Engineering Journal
จัดซื้อ
2002-ปัจจุบัน
Bloomberg Businessweek
จัดซื้อ
2007-2019
British Journal of Guidance & Counselling
จัดซื้อ+ฟรี
1999-2004,2006-2008-ปัจจุบัน
Business+
จัดซื้อ
2018-ปัจจุบัน
Chemical Engineering and Processing - Process Intensification
สกอ.
2002-ปัจจุบัน
Chemical Engineering Journal
สกอ.
2002-ปัจจุบัน
Chemical Engineering Journal Advances
สกอ.
2020-ปัจจุบัน
Chemical Engineering Research and Design
สกอ.
2002-ปัจจุบัน
Chemical Engineering Science
สกอ.
2019-ปัจจุบัน
Children's Literature in Education
จัดซื้อ
1999-2009
Cleaner Engineering and Technology
สกอ.
2020-ปัจจุบัน
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
สกอ.
2002-ปัจจุบัน
Communication Arts
จัดซื้อ
2011-ปัจจุบัน
Computer Methods and Programs in Biomedicine Update 2021-ปัจจุบัน
Control Engineering Practice
สกอ.
2002-ปัจจุบัน
Critical Care Nursing Clinics of North America
จัดซื้อ
2019-ปัจจุบัน
Curriculum inquiry
จัดซื้อ
2001-2009
Czech Journal of Food Sciences 1999-ปัจจุบัน
Education Digest
จัดซื้อ
1999-2009
Educational Administration Quarterly
จัดซื้อ
1999-ปัจจุบัน
Educational and Psychological Measurement
จัดซื้อ
1999-ปัจจุบัน
Educational Leadership
จัดซื้อ+ฟรี
1999-2010-ปัจจุบัน
Educational Management and Administration &Leadership
จัดซื้อ
2004-2017
Educational Research
จัดซื้อ+ฟรี
1999-2004,2006-2009-ปัจจุบัน
EGAT Magazine 2559-ปัจจุบัน
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 2001-ปัจจุบัน
Engineering Analysis with Boundary Elements
สกอ.
2002-ปัจจุบัน
Engineering and Applied Science Research (EASR) 1976-ปัจจุบัน
Engineering Applications of Artificial Intelligence
สกอ.
2002-ปัจจุบัน
Engineering Failure Analysis
สกอ.
2002-ปัจจุบัน
Engineering Fracture Mechanics
สกอ.
2002-ปัจจุบัน
Engineering in Agriculture, Environment and Food
สกอ.
2008-ปัจจุบัน
Engineering Journal 2012-ปัจจุบัน
Engineering Today
จัดซื้อ+ฟรี
2547-ปัจจุบัน
Engineering Transactions 2020-ปัจจุบัน
English Language & Linguistics
จัดซื้อ
1999-2004 & 2006-ปัจจุบัน
English Literature in Transition
จัดซื้อ+ฟรี
2000-2004 & 2006-ปัจจุบัน
English Today
จัดซื้อ
1999-2004, 2006-ปัจจุบัน
Environmental Entomology
จัดซื้อ
2012-ปัจจุบัน
Essential Teacher
จัดซื้อ+ฟรี
2548, 2553-2557
Fine art 2541-2562
Food Focus Thailand
จัดซื้อ+ฟรี
2551-ปัจจุบัน
Food Research International 2002-ปัจจุบัน
Forbes Thailand 2017-2019
Great Reform 2562-ปัจจุบัน
Harvard Business Review
จัดซื้อ
1999-ปัจจุบัน
Health : An interdisciplinary journal for the social study of health, illness and medicine
จัดซื้อ
2007-2018
Health & Place 2013-ปัจจุบัน
Health Promotion International
จัดซื้อ
2554-2561
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/issue/archive 2559-ปัจจุบัน
HUSO Journal of Humanities and Social Sciences -ปัจจุบัน
I get english
จัดซื้อ
2557-2560
International Journal of Engineering Science
สกอ.
2002-ปัจจุบัน
International Journal of geoinformatics
จัดซื้อ
2006-2007, 2010-ปัจจุบัน
International journal of multilingualism.
จัดซื้อ
2021-ปัจจุบัน
International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism
จัดซื้อ
2005-2017
International Migration Review
จัดซื้อ
2010-2017
Journal for Research in Mathematics Education 2001-ปัจจุบัน
Journal of HR intelligence
จัดซื้อ
2557-ปัจจุบัน
Journal of Agriculture and Food Research 2018-ปัจจุบัน
Journal of Applied Biomechanics
จัดซื้อ
2012-2017
Journal of asian review of public affairs and policy 2559-2563
Journal of Chemical Engineering of Japan
จัดซื้อ
2012-ปัจจุบัน
Journal of Community Health Nursing
จัดซื้อ+ฟรี
2018-ปัจจุบัน
Journal of educational research 1999-2004,2006-2010
Journal of Ethnic Foods 2014-ปัจจุบัน
Journal of Food Biochemistry
จัดซื้อ+ฟรี
2009-ปัจจุบัน
Journal of Food Composition and Analysis 2002-ปัจจุบัน
Journal of Food Science
จัดซื้อ+ฟรี
2008-ปัจจุบัน
Journal of Food Science and Technology 2017-ปัจจุบัน
Journal of Functional Foods 2009-ปัจจุบัน
Journal of Health Psychology
จัดซื้อ
2007-2017
Journal of Health Research
จัดซื้อ
2009-ปัจจุบัน
Journal of Health Science and Medical Research (JSHMR)
จัดซื้อ+ฟรี
2547-ปัจจุบัน
Journal of Information and Learning [JIL]
จัดซื้อ+ฟรี
2542-ปัจจุบัน
Journal of Marketing
จัดซื้อ
2017-ปัจจุบัน
Journal of Multidisciplinary in Social Sciences 2554-ปัจจุบัน
Journal of Obstetrics Gynecologic & Neonatal Nursing
จัดซื้อ
2017-2019
Journal of Occupational and Environmental Hygiene
จัดซื้อ+ฟรี
2016-ปัจจุบัน
Journal of Pediatric Nursing
จัดซื้อ
2020-ปัจจุบัน
Journal of Perinatal and Neonatal Nursing
จัดซื้อ
2017-ปัจจุบัน
Journal of Public Health Management & Practice
จัดซื้อ
2020-ปัจจุบัน
Journal of School Health
จัดซื้อ
2016-ปัจจุบัน
Journal of School Psychology 2002-ปัจจุบัน
Journal of Solar Energy Engineering
จัดซื้อ
1980-ปัจจุบัน
Journal of Teacher Education
จัดซื้อ
1999-ปัจจุบัน
Journal of the academy of marketing science.
จัดซื้อ
2017-2019
Marine Biology Research
จัดซื้อ
2014-2017
Marketeer
จัดซื้อ
2018-ปัจจุบัน
Mathematics Magazine
จัดซื้อ
1997-ปัจจุบัน
Mathematics Teacher
จัดซื้อ
1999-2005 & 2012-2020
Media and Communication Inquiry 2564-2565
National Geographic
จัดซื้อ
1997-2000, 2008-ปัจจุบัน
News Food Magazine
จัดซื้อ
2019-ปัจจุบัน
Nursing for Women's Health
จัดซื้อ+ฟรี
2017-ปัจจุบัน
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
จัดซื้อ+ฟรี
2017-ปัจจุบัน
PASAA 2540-2556
Procedia Computer Science
สกอ.
2010-ปัจจุบัน
Public Health Nursing
จัดซื้อ
2017-2019
Research Quarterly for Exercise and Sport
จัดซื้อ
1999-ปัจจุบัน
RMUTT Global Business and Economics Review 2014-ปัจจุบัน
SAU Journal of Science & Technology 2017-ปัจจุบัน
Science Asia
จัดซื้อ+ฟรี
1980-ปัจจุบัน
Songklanakarin (SJST)
จัดซื้อ+ฟรี
2001-ปัจจุบัน
Suranaree Journal of Science Technology
จัดซื้อ+ฟรี
2004-ปัจจุบัน
Sustainable Operations and Computers 2020-ปัจจุบัน
Teacher Trainer
จัดซื้อ
2007-ปัจจุบัน
Teaching and Teacher Education
จัดซื้อ+ฟรี
2001,2003-2004,2006-2009
TESOL Quarterly
จัดซื้อ
2001 & 2003-2004 & 2016-2018 & ปัจจุบัน
Thai Environmental Engineering
จัดซื้อ+ฟรี
2016-ปัจจุบัน
Thailand and the World Economy 2018-ปัจจุบัน
Thailand economic & Business review
จัดซื้อ
2018-ปัจจุบัน
Thailand Insurance
จัดซื้อ
2554-ปัจจุบัน
The Journal of Korean studies
จัดซื้อ
2015-2016,2018
The American Journal of Sports Medicine
จัดซื้อ
2009-ปัจจุบัน
The American Mathematical Monthly
จัดซื้อ
2000-ปัจจุบัน
The College Mathematics Journal
จัดซื้อ
2014-2018
The Journal of asian studies.
จัดซื้อ
2013-ปัจจุบัน
The Journal of Industrial Technology 2006-ปัจจุบัน
The Journal of the Siam Society
จัดซื้อ
1999-ปัจจุบัน
The Mathematical Gazette
จัดซื้อ
2007-ปัจจุบัน
Time
จัดซื้อ
2001-ปัจจุบัน
Walailak Journal of Science and Technology
จัดซื้อ+ฟรี
2004-ปัจจุบัน
wan
สกอ.
2131-13123
การเงินธนาคาร
จัดซื้อ
2542-2563
ข่าวเนติบัณฑิตยสภา 2561-ปัจจุบัน
ครูเชียงราย
จัดซื้อ
2528-2557
จีนไทยสองภาษารายเดือน
จัดซื้อ
2549-2560
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
จัดซื้อ
2541-2562
ฉลาดซื้อ
จัดซื้อ
2541-ปัจจุบัน
ชีวจิต
จัดซื้อ
2554-ปัจจุบัน
ธรรมศาสตร์เวชสาร 2556-ปัจจุบัน
นิตยสารเมืองโบราณ
จัดซื้อ
2540-ปัจจุบัน
นิตยสารโลกสุกร
จัดซื้อ
2552-ปัจจุบัน
นิติสังคมศาสตร์ 2555-ปัจจุบัน
บทบัณฑิตย์
จัดซื้อ+ฟรี
2544-2545, 2549-2556-2561
บรรณสาร มศก.ท 2539-2554
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข. 2541-2552
บ้านและสวน
จัดซื้อ
2541-2563
พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ 2550-ปัจจุบัน
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มข.
จัดซื้อ+ฟรี
2553-2562
รักษ์เกษตร
จัดซื้อ
2556-2557
รัฐศาสตร์สาร
จัดซื้อ
2541-ปัจจุบัน
ราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2560-ปัจจุบัน
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 2559-ปัจจุบัน
รามาธิบดีพยาบาลสาร
จัดซื้อ+ฟรี
2560-ปัจจุบัน
วชิรเวชสาร และวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง
จัดซื้อ+ฟรี
2544-ปัจจุบัน
วารสาร PASAA
จัดซื้อ+ฟรี
2541-ปัจจุบัน
วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ (Journal of MCU Ubon Review) 2559-ปัจจุบัน
วารสาร มฉก.วิชาการ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2545-2548, 2550-2560
วารสาร มทร.อีสาน. ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2557-2561
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดซื้อ+ฟรี
2545-ปัจจุบัน
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -2561
วารสารกฎหมาย วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร
จัดซื้อ+ฟรี
2547-2549
วารสารกฎหมายปกครอง
จัดซื้อ
2543-2555
วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข 2558-ปัจจุบัน
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
จัดซื้อ+ฟรี
2551-ปัจจุบัน
วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข 2558-ปัจจุบัน
วารสารกรมบัญชีกลาง
จัดซื้อ+ฟรี
2541-2559, 2561-2562
วารสารกระบวนการยุติธรรม 2552-ปัจจุบัน
วารสารกระแสวัฒนธรรม 2543-ปัจจุบัน
วารสารกองพยาบาล 2563-ปัจจุบัน
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
จัดซื้อ
2546-2563
วารสารการจัดการสมัยใหม่
จัดซื้อ+ฟรี
2547-2552,2554-ปัจจุบัน
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
จัดซื้อ+ฟรี
2004-ปัจจุบัน
วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2554-2556
วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2553-ปัจจุบัน
วารสารการบริหารการศึกษาและครุศาสตร์ 2564
วารสารการบริหารฅน
จัดซื้อ+ฟรี
2554-ปัจจุบัน
วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559-ปัจจุบัน
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
จัดซื้อ+ฟรี
2546-ปัจจุบัน
วารสารการประมง
จัดซื้อ+ฟรี
2547-ปัจจุบัน
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา 2559-ปัจจุบัน
วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา 2561-ปัจจุบัน
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
จัดซื้อ+ฟรี
2555-ปัจจุบัน
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 2554-ปัจจุบัน
วารสารการพยาบาลและการศึกษา
จัดซื้อ+ฟรี
2551-ปัจจุบัน
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 2560-ปัจจุบัน
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560-ปัจจุบัน
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 2557-ปัจจุบัน
วารสารการวัดผลการศึกษา
จัดซื้อ+ฟรี
2541-2550,2556-ปัจจุบัน
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดซื้อ+ฟรี
2546-ปัจจุบัน
วารสารการศึกษาไทย
จัดซื้อ
2548-ปัจจุบัน
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
จัดซื้อ+ฟรี
2546-ปัจจุบัน
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา 2558-ปัจจุบัน
วารสารการสอนภาษาจีนนานาชาติ 2561-ปัจจุบัน
วารสารการอ่าน 2564-ปัจจุบัน
วารสารการเกษตรราชภัฎ 2558-ปัจจุบัน
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย 2552-ปัจจุบัน
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จัดซื้อ+ฟรี
2546-ปัจจุบัน
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2544-ปัจจุบัน
วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2562-ปัจจุบัน
วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรมไทย 2558-ปัจจุบัน
วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2542-2562
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จัดซื้อ+ฟรี
2555-ปัจจุบัน
วารสารคณะพลศึกษา มหาวิทยาลับศรีนครินทรวิโรฒ 2554-ปัจจุบัน
วารสารคณิตศาสตร์
จัดซื้อ+ฟรี
2017-ปัจจุบัน
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดซื้อ+ฟรี
2542-2555 & 2558-ปัจจุบัน
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 2546-2548,2551-2563-ปัจจุบัน
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2553-2561-ปัจจุบัน
วารสารควบคุมโรค
จัดซื้อ+ฟรี
2546-ปัจจุบัน
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
จัดซื้อ+ฟรี
2551-ปัจจุบัน
วารสารคหเศรษฐศาสตร์
จัดซื้อ
2546-2562
วารสารจิตวิทยา 2021-ปัจจุบัน
วารสารจิตวิทยาคลินิก 2541-ปัจจุบัน
วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย 2562-ปัจจุบัน
วารสารจีนศึกษา 2549-2561
วารสารญี่ปุ่นศึกษา 2551-ปัจจุบัน
วารสารดนตรีและการแสดง 2558-ปัจจุบัน
วารสารดนตรีและศิลปวัฒนธรรม 2019-ปัจจุบัน
วารสารทรัพยากรมนุษย์
จัดซื้อ
2549-2551
วารสารนวัตกรรมการเรียนการสอน 2547-2554
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2547-ปัจจุบัน
วารสารนักบัญชี
จัดซื้อ
2541-2547
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดซื้อ+ฟรี
2560-ปัจจุบัน
วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ 2554-ปัจจุบัน
วารสารน้ำ 2546-ปัจจุบัน
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดซื้อ
2551-2553, 2555-ปัจจุบัน
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559-ปัจจุบัน
วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
จัดซื้อ+ฟรี
2555-ปัจจุบัน
วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ. 2562-ปัจจุบัน
วารสารบรรณศาสตร์ มศว 2551-ปัจจุบัน
วารสารบรรณารักษศาสตร์ (จุฬา).
จัดซื้อ
2541-2557
วารสารบริหารการศึกษา มศว 2551-2553, 2555-ปัจจุบัน
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556-ปัจจุบัน
วารสารบริหารธุรกิจ
จัดซื้อ
2541-ปัจจุบัน
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า 2550, 2552-ปัจจุบัน
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 2556-2562
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ 2553-ปัจจุบัน
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร 2554-2557
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 2556-ปัจจุบัน
วารสารบูรพาเวชสาร 2557-ปัจจุบัน
วารสารปณิธาน 2558-ปัจจุบัน
วารสารประชากรศาสตร์
จัดซื้อ
2541-2562
วารสารป้องกันฆ่าตัวตายแห่งประเทศไทย 2563-ปัจจุบัน
วารสารปาริชาต 2532-ปัจจุบัน
วารสารผลิตกรรมการเกษตร 2562-ปัจจุบัน
วารสารพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
จัดซื้อ+ฟรี
2554-ปัจจุบัน
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 2556-ปัจจุบัน
วารสารพยาบาลตำรวจ 2554-ปัจจุบัน
วารสารพยาบาลทหารบก
จัดซื้อ+ฟรี
2552-ปัจจุบัน
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดซื้อ+ฟรี
2560-ปัจจุบัน
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดซื้อ+ฟรี
2556-ปัจจุบัน
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 2559-ปัจจุบัน
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 2563-ปัจจุบัน
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
จัดซื้อ+ฟรี
2561-ปัจจุบัน
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย 2551-ปัจจุบัน
วารสารพยาบาลสาธารณสุข
จัดซื้อ+ฟรี
2553-ปัจจุบัน
วารสารพยาบาลสาร
จัดซื้อ+ฟรี
2551-ปัจจุบัน
วารสารพยาบาลสาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2557-ปัจจุบัน
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 2549-ปัจจุบัน
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 2559-ปัจจุบัน
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 2552-ปัจจุบัน
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
จัดซื้อ
2541-ปัจจุบัน
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
จัดซื้อ
2550-ปัจจุบัน
วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 2564-ปัจจุบัน
วารสารพัฒนาสังคม 2549-ปัจจุบัน
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
จัดซื้อ+ฟรี
2542-ปัจจุบัน
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 2557-ปัจจุบัน
วารสารพุทธจิตวิทยา 2559-ปัจจุบัน
วารสารพุทธอาเซียนศึกษา 2559-ปัจจุบัน
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2560-ปัจจุบัน
วารสารภาษาปริทัศน์
จัดซื้อ+ฟรี
2541-2562
วารสารภาษาและการสื่อสาร 2013-2019
วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ (มธ.)
จัดซื้อ+ฟรี
2543-ปัจจุบัน
วารสารภาษาและวรรณคดีไทย
จัดซื้อ+ฟรี
2542-ปัจจุบัน
วารสารภาษาและวัฒนธรรม
จัดซื้อ+ฟรี
2542-ปัจจุบัน
วารสารภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 2550-2556
วารสารภูมิศาสตร์ 2543-2544, 2550-2552
วารสารภูมิศาสตร์ 4 PDS 2558-2559
วารสารภูมิศาสตร์ สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ
จัดซื้อ
2537-2548, 2551-2554, 2556
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2549-ปัจจุบัน
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 2562-2563
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดซื้อ+ฟรี
2551, 2555-ปัจจุบัน
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษธานี. 2551-ปัจจุบัน
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 2555-ปัจจุบัน
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2558-ปัจจุบัน
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2561-ปัจจุบัน
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2553-ปัจจุบัน
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 2541-ปัจจุบัน
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดซื้อ+ฟรี
2557-ปัจจุบัน
วารสารมานุษยวิทยา 2561-ปัจจุบัน
วารสารยางพารา
จัดซื้อ+ฟรี
2554-ปัจจุบัน
วารสารยุติธรรม 2557-ปัจจุบัน
วารสารร่มพฤกษ์ 2540-2546,2551-2559
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์
จัดซื้อ+ฟรี
2546-ปัจจุบัน
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559-ปัจจุบัน
วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ 2558-ปัจจุบัน
วารสารวชิรสารการพยาบาล 2560-ปัจจุบัน
วารสารวิจัย มข.
จัดซื้อ+ฟรี
2001-ปัจจุบัน
วารสารวิจัย มข.สาขามนุษยศาสคร์และสังคมศาสตร์ 2554-ปัจจุบัน
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2559-ปัจจุบัน
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2559-ปัจจุบัน
วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2560-ปัจจุบัน
วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
จัดซื้อ+ฟรี
2551-ปัจจุบัน
วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์
จัดซื้อ+ฟรี
2549-2555, 2557-ปัจจุบัน
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จัดซื้อ+ฟรี
2556-ปัจจุบัน
วารสารวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดซื้อ+ฟรี
2553-ปัจจุบัน
วารสารวิจัยราชภัฎพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2557-ปัจจุบัน
วารสารวิจัยรามคำแหง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2550-ปัจจุบัน
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น
จัดซื้อ+ฟรี
2551-ปัจจุบัน
วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล 2552-ปัจจุบัน
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประม 2550-ปัจจุบัน
วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรร 2560-ปัจจุบัน
วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ 2561-ปัจจุบัน
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
จัดซื้อ+ฟรี
2538-ปัจจุบัน
วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 2561-ปัจจุบัน
วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2546-2547,2549-2551
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
จัดซื้อ+ฟรี
2546-ปัจจุบัน
วารสารวิจัยและเทคโนโลยีการประมง 2017-ปัจจุบัน
วารสารวิจิตรศิลป์ 2550-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการ 2542-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2015-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  2561-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์ 2559-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2557-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2560-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2560-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม มสธ. (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 2564-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. 2551-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 2561-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ 2012-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการข้าว
จัดซื้อ+ฟรี
2526-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.
จัดซื้อ+ฟรี
2548-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 2559-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการนานาชาติด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก.
จัดซื้อ+ฟรี
2555-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2551-2554, 2557 , 2560-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก 2561-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2553-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2516-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2554-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการศาลปกครอง
จัดซื้อ
2557-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการสาธารณสุข
จัดซื้อ+ฟรี
2553-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2559-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 2552-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการหอสมุดแห่งชาติ
จัดซื้อ+ฟรี
2556-2563
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (SRU Journal of Industrial Technology and Engineering) 2019-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2559-2562
วารสารวิชาชีพบัญชี 2548-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 2551-2562
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2564-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดซื้อ+ฟรี
2543-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 2542-2550, 2553-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2010-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 2561-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี อุตรดิตถ์ 2559-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 2559-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 2558-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
จัดซื้อ+ฟรี
2556-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา 2550-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
จัดซื้อ+ฟรี
2548-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. 2558-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์มศว.
จัดซื้อ+ฟรี
2554-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง
จัดซื้อ+ฟรี
2554-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน 2561-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ทางเลือก (๋Journal of Health Science Alternative Medicine) 2562-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย 2562-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
จัดซื้อ+ฟรี
2546-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา 2561-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลนี มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2563-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดซื้อ+ฟรี
2552-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2562-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2558-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชานี 2558-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 2554-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2556-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์ 2562-ปัจจุบัน
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549-ปัจจุบัน
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2007-ปัจจุบัน
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2559-ปัจจุบัน
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี 2545-ปัจจุบัน
วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต 2013-ปัจจุบัน
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดซื้อ+ฟรี
2545-ปัจจุบัน
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ
จัดซื้อ
2549-2559
วารสารศิลปกรรมบูรพา 2550-ปัจจุบัน
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557-ปัจจุบัน
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2548-2551
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2562-ปัจจุบัน
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552-ปัจจุบัน
วารสารศิลปการจัดการ 2560-ปัจจุบัน
วารสารศิลปการจัดการ  2560-ปัจจุบัน
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544-ปัจจุบัน
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2543-2546, 2551-ปัจจุบัน
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552-ปัจจุบัน
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2547-ปัจจุบัน
วารสารศิลป์ พีระศรี
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553-ปัจจุบัน
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2544-2553, 2555-ปัจจุบัน
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2545-ปัจจุบัน
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จัดซื้อ
2541-2545, 2556-ปัจจุบัน
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จัดซื้อ+ฟรี
2546-ปัจจุบัน
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จัดซื้อ
2543-ปัจจุบัน
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 2558-ปัจจุบัน
วารสารศึกษาศาสตร์์ มสธ. 2560-ปัจจุบัน
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
จัดซื้อ+ฟรี
2554-ปัจจุบัน
วารสารสถาบันควบคุมโรคป้องกันเขตเมือง 2546-ปัจจุบัน
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2013-ปัจจุบัน
วารสารสภาการพยาบาล
จัดซื้อ+ฟรี
2551-ปัจจุบัน
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
จัดซื้อ+ฟรี
2552-ปัจจุบัน
วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ 2559-ปัจจุบัน
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
จัดซื้อ
2549-2558
วารสารสวนสุนันทาและการวิจัย 2557-ปัจจุบัน
วารสารสหวิชาการเพื่อสุขภาพ 2562-ปัจจุบัน
วารสารสหวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2560-ปัจจุบัน
วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ 2564-ปัจจุบัน
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง 2548-ปัจจุบัน
วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ 2560-ปัจจุบัน
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555-ปัจจุบัน
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2550-ปัจจุบัน
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547, 2549-2558-ปัจจุบัน
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2558-ปัจจุบัน
วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหวิทยาลัยมหิดล 2559-ปัจจุบัน
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
จัดซื้อ+ฟรี
2544-ปัจจุบัน
วารสารสัตวบาล
จัดซื้อ
2546-ปัจจุบัน
วารสารสัตวแพทย์ มก.
จัดซื้อ+ฟรี
2548-ปัจจุบัน
วารสารสัตวแพทย์มข.
จัดซื้อ+ฟรี
2546-ปัจจุบัน
วารสารสัตวแพทย์เชียงใหม่เพื่อชุมชน 2557-ปัจจุบัน
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร 2563-ปัจจุบัน
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา
จัดซื้อ+ฟรี
2552-ปัจจุบัน
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล (ชื่อเดิม)
จัดซื้อ+ฟรี
2546-ปัจจุบัน
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
จัดซื้อ+ฟรี
2550-ปัจจุบัน
วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2561-ปัจจุบัน
วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา 2564-ปัจจุบัน
วารสารสารสนเทศศาสตร์
จัดซื้อ+ฟรี
2553-ปัจจุบัน
วารสารสิ่งแวดล้อม
จัดซื้อ+ฟรี
2547-ปัจจุบัน
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ 2558-ปัจจุบัน
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
จัดซื้อ+ฟรี
2545-ปัจจุบัน
วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล 2554-ปัจจุบัน
วารสารสุขศึกษา
จัดซื้อ+ฟรี
2542-2555, 2558-ปัจจุบัน
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ 2562-ปัจจุบัน
วารสารสุทธิปริทัศน์
จัดซื้อ+ฟรี
2544,2546-2556,2558-ปัจจุบัน
วารสารหมอยาไทยวิจัย 2560-ปัจจุบัน
วารสารหลักสูตรและการสอนทักษิณ 2549-2559
วารสารห้องสมุด
จัดซื้อ+ฟรี
2542-ปัจจุบัน
วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย
จัดซื้อ+ฟรี
2547-ปัจจุบัน
วารสารอักษรศาสตร์
จัดซื้อ+ฟรี
2541-2543, 2545-ปัจจุบัน
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดซื้อ+ฟรี
2539-2540, 2542, 2553-ปัจจุบัน
วารสารอัยการ
จัดซื้อ
2552-2258
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน 2553-2563
วารสารอาหาร
จัดซื้อ+ฟรี
2553-ปัจจุบัน
วารสารอาหารและยา 2001-ปัจจุบัน
วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ 2549-ปัจจุบัน
วารสารเกษตร มสธ. 2562-ปัจจุบัน
วารสารเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดซื้อ+ฟรี
2553-ปัจจุบัน
วารสารเกษตรนเรศวร 2562-ปัจจุบัน
วารสารเกษตรพระวรุณ 2559-ปัจจุบัน
วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
จัดซื้อ+ฟรี
2552-ปัจจุบัน
วารสารเกื้อการุณย์ 2553-ปัจจุบัน
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ 2557-ปัจจุบัน
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่
จัดซื้อ+ฟรี
2552-ปัจจุบัน
วารสารเทคโนโลยีการศึกษาและมีเดียคอนเวอร์เจนซ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2557-2558
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม 2547-ปัจจุบัน
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2548-ปัจจุบัน
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฎอุบลราชธานี 2556-ปัจจุบัน
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 2562-ปัจจุบัน
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549-ปัจจุบัน
วารสารเพลงดนตรี 2544-ปัจจุบัน
วารสารเภสัชกรรมไทย 2557-ปัจจุบัน
วารสารเวชสารสัตวแพทย์
จัดซื้อ+ฟรี
2543-ปัจจุบัน
วารสารเศรษฐกิจการเกษตร 2549-ปัจจุบัน
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดซื้อ+ฟรี
2543-2556,2559-ปัจจุบัน
วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา 2557-ปัจจุบัน
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
จัดซื้อ+ฟรี
2541-2561
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
จัดซื้อ+ฟรี
2543-2547,2550-ปัจจุบัน
วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ 2555-2558
วารสารเศรษฐศาสตร์ล้านนา 2544-2547,2552-2555
วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2549-ปัจจุบัน
วารสารแก่นเกษตร
จัดซื้อ+ฟรี
2549-ปัจจุบัน
วารสารโภชนาการ
จัดซื้อ+ฟรี
2547-ปัจจุบัน
วารสารโรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ 2559-ปัจจุบัน
วารสารโรงพยาบาลนครพิงค์ 2559-ปัจจุบัน
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 2559-ปัจจุบัน
วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2551-ปัจจุบัน
วิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา 2564-ปัจจุบัน
วิทยาจารย์
จัดซื้อ
2542-2562
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สาขาสังคมศาสตร์) 2542-2555
วิภาษา
จัดซื้อ
2552-2560
วิศวกรรมสาร มก.
จัดซื้อ+ฟรี
2558-ปัจจุบัน
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 2556-ปัจจุบัน
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต 2556-ปัจจุบัน
ศิลปกรรมสาร 2549-ปัจจุบัน
ศิลปวัฒนธรรม
จัดซื้อ
2534-ปัจจุบัน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นราชบุรี 2548-2549
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ 2560-ปัจจุบัน
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560-ปัจจุบัน
สรรพากรสาส์น
จัดซื้อ
2542-ปัจจุบัน
สัตว์น้ำ
จัดซื้อ
2549-ปัจจุบัน
สัตว์บก
จัดซื้อ
2550-ปัจจุบัน
สัตว์เศรษฐกิจ 2547-ปัจจุบัน
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ 2544-2546,-2560
สาส์นรัฐประศาสนศาสตร์
จัดซื้อ+ฟรี
2548-2552
สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ 2559-ปัจจุบัน
สีสัน
จัดซื้อ
2558-ปัจจุบัน
หน้าจั่ว : ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย 2547-ปัจจุบัน
หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม 2524-2563
อินฟอร์เมชั่น
จัดซื้อ+ฟรี
2541-2543, 2546-ปัจจุบัน
อุตสาหกรรมสาร 2542-ปัจจุบัน
เกษตรกรรมธรรมชาติ 2547-ปัจจุบัน
เทคโนโลยีชาวบ้าน
จัดซื้อ+ฟรี
2540-ปัจจุบัน
เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 2552-2562
เวชบันทึกศิริราช 2551-ปัจจุบัน
เวชสารแพทย์ทหารบก 2557-ปัจจุบัน
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์
จัดซื้อ+ฟรี
2544-2545, 2547-ปัจจุบัน
เอเชียปริทัศน์
จัดซื้อ+ฟรี
2542-2553, 2555-2557, 2559-ปัจจุบัน
แพรว
จัดซื้อ
2560-ปัจจุบัน
โคบาลแมกกาซีน 2550-ปัจจุบัน
ไม้ดอกไม้ประดับ
จัดซื้อ
2550-ปัจจุบัน
์National Geographic (ฉบับภาษาไทย)
จัดซื้อ
2544,2549--ปัจจุบัน
House of Access By Thaksin University Library