ขั้นตอนการยืมระหว่างห้องสมุด

 1. ผู้ใช้กรอกรายละเอียดการยืมในแบบฟอร์ม
 2. เมื่อกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ชั้น1 เพื่อยืนยันข้อมูลและมัดจำค่าบริการ
 3. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารยืมระหว่างห้องสมุดแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้ใช้บริการให้มารับเอกสาร โดยแจ้งผ่านทาง Email หรือผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะจาก เมนูตรวจสอบสถานะ

ทรัพยากรที่ให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

          หนังสือภาษาไทย/หนังสือภาษาต่างประเทศ/งานวิจัย/วิทยานิพนธ์/บทความภาษาไทย/บทความภาษาอังกฤษ
ให้บริการทั้งในรูปแบบของการยืมตัวเล่มจริง การสำเนาเอกสาร และไฟล์เอกสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ที่สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

          อาจารย์ / เจ้าหน้าที่และพนักงานของมหาวิทยาลัย / นิสิตทุกระดับชั้นปีของมหาวิทยาลัยทักษิณ

อัตราค่าบริการ

          ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ได้แก่ ค่าถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าบริการทางไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียมการส่งเงิน *โดยต้องจ่ายเป็นค่ามัดจำล่วงหน้า ตามราคาประมาณการ

 1. กรณีขอยืมระหว่างห้องสมุดจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังนี้
  • ค่าถ่ายเอกสาร (A4) 1-100 หน้าแรก หน้าละ 2 บาท/หน้า ตั้งแต่หน้า 101 เป็นต้นไป หน้าละ 1 บาท / หน้า
  • การยืมตัวเล่มจริง คิดค่าบริการ 100 บาท / 1 คำขอ/สถาบันไม่เกิน 3 รายการ ระยะเวลา ให้ยืมกรณีใช้บริการส่งทางไปรษณีย์ให้ยืมได้ 1 เดือน หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าปรับตามระเบียบของห้องสมุดผู้ให้บริการ
  • วิทยานิพนธ์/วิจัยในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล คิดค่าบริการ 100 บาท / เรื่อง
  • การให้บริการสแกนเอกสารจากต้นฉบับและส่ง e-mail คิดค่าบริการ 5 บาท / หน้า
  • อัตราค่าส่งเอกสาร (ค่าส่งทางไปรษณีย์ ค่ากล่อง ค่าธรรมเนียมการส่งเงิน) ตามใบแจ้งราคา

 2. กรณีขอยืมระหว่างห้องสมุดจากห้องสมุดในข่ายงาน PULINET ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้
  • ยืมตัวเล่ม คิดค่าบริการเฉพาะค่าบริการอันเกิดจากการส่งเอกสาร เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่ากล่อง ค่าธรรมเนียมการส่งเงิน เป็นต้น
  • ถ่ายสำเนาเอกสารคิดค่าบริการตามที่เกิดขึ้นจริง และค่าบริการอันเกิดจากการส่งเอกสาร
  • บทความอิเล็กทรอนิกส์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ให้บริการผ่านเครือข่าย ให้ติดต่อขอรับบริการด้วยตนเอง
  • สแกนบทความวารสารไม่เกิน 1 บทความ ไม่คิดค่าบริการ