คลังโครงงาน

นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ

การเข้าใช้งานระบบ
       Username คือ e-mail มหาวิทยาลัยทักษิณ
       Password คือ รหัส 5 ตัวท้ายของบัตรประชาชน


มีปัญหาในการเข้าใช้งาน
       กรุณาติดต่อ : คุณสุนิษา ขันนุ้ย โทร. 0-7460-9600 ต่อ 1231
                                email: ksunisa@tsu.ac.th