สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
10 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร Nutrition and Functional Foods for Healthy Aging
10 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์ Cold Plasma in Food and Agriculture
10 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนตา ร่าหมาน Coastal Managment: Changing Coast, Changing Climate, Changing Minds
10 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร Cytogenetic Laboratory Management: Chromosomal, Fish, And Microarray-Based Best Practices And Procedures
10 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ Aging
10 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม 5G-Enabled Internet of Things
10 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม Image Analysis, Classification and Change Detection in Remote Sensing
10 มีนาคม 2563 อาจารย์อาจารี นาโค Internet of Things Security
10 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง Project Management of Large Software-Intensive Systems
10 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.ณภัทร แก้วภิบาล Security in IoT-Enabled Spaces

จำนวน 814 รายการ

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 82 Next »