สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเภท คำค้น
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง / ชื่อวารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
23 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ Preharvest Food Safety
22 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์ Chocolate Science and Technology ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป
22 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ Advances in Fermented Foods and Beverages: ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป
22 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ Functional Foods and Biotechnology ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป
22 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ Antioxidant Nutraceuticals: Preventive and Healthcare Applications ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป
30 เมษายน 2562 อาจารย์ ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี Nanocomposite Membrane Technology: Fundamentals and Applications
30 เมษายน 2562 อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม C++ How to Program
30 เมษายน 2562 อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม Internet of things technologies for healthcare
30 เมษายน 2562 อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม Universal UX Design: Building Multicultural User Experience
30 เมษายน 2562 อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม Usability Testing for Survey Research

จำนวน 472 รายการ

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 48 Next »