สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2565 10 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ THE ART OF STATISTICS: LEARNING FROM DATA
2565 10 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ Storytelling with Data
2564 8 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ ดร.อรสา นุ่นแก้ว Statistics in the Health Sciences
2564 18 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า Introduction to the Chemistry of Food
2564 23 มิถุนายน 2564 อาจารย์ศิวานันท์ ฐิติกุลพัฒนาวดี Advanced Health Assessment & Clinical Diagnosis in Primary Care
2564 8 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษณีย์ สุวรรณคง Between Sickness and Health
2564 11 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษณีย์ สุวรรณคง Body Image in the Primary School
2564 22 มกราคม 2564 อาจารย์ณัฏฐินี ชัวชมเกตุ Anxiety in Preschool Children
2564 11 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษณีย์ สุวรรณคง Ethics in Participatory Research for Health and Social Well-Being
2564 11 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษณีย์ สุวรรณคง Qualitative Methods for Health Research

จำนวน 1166 รายการ

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 117 Next »