สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2563 10 มีนาคม 2563 อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์ การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ : กฏหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณพยาบาล
2563 23 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.อัคนี ผิวหอม Atlas of the brain and spinal cord
2563 11 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ Solving Problems in Geometry: Insights and Strategies for Mathematical Olympiad and Competitions
2563 10 มีนาคม 2563 อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์ การดูแลสุขภาพและการให้คำแนะนำวัยรุ่น
2563 10 มีนาคม 2563 อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์ การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
2563 23 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.อัคนี ผิวหอม Netter's Anatomy Coloring Book
2563 23 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.อัคนี ผิวหอม Cell Biology
2563 10 มีนาคม 2563 อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์ การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง
2563 10 มีนาคม 2563 อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์ ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เล่ม 3
2563 23 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤทฐิภร ศุภพล Advances in Microbial Physiology, Volume 74

จำนวน 813 รายการ

« Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 82 Next »