สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2564 15 ตุลาคม 2563 อาจารย์ชัยวัฒน์ จุมพลกุล Nanofluids and Their Engineering Applications
2564 15 ตุลาคม 2563 อาจารย์ชัยวัฒน์ จุมพลกุล Additive Manufacturing, Second Edition
2564 15 ตุลาคม 2563 อาจารย์ชัยวัฒน์ จุมพลกุล Design for Additive Manufacturing
2564 16 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร.จารุรัตน์ ปัญโญ Antioxidants and the Skin
2564 15 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร.จารุรัตน์ ปัญโญ Essential Oils: Contact Allergy and Chemical Composition
2564 16 ตุลาคม 2563 อาจารย์ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร Biodiversity, Food and Nutrition
2564 16 ตุลาคม 2563 อาจารย์ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร Big Data Mining for Climate Change
2564 16 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรนาฎ คิดดี Handbook of Electronic Waste Management
2564 16 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรนาฎ คิดดี Particulate Plastics in Terrestrial and Aquatic Environments
2564 15 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร.จารุรัตน์ ปัญโญ Alternative Methodologies for the Safety Evaluation of Chemicals in the Cosmetic Industry 

จำนวน 1167 รายการ

« Previous 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 20 117 Next »