สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2563 9 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตา ก้งซุ่น Disposable And Flexible Chemical Sensors And Biosensors Made With Renewable Materials
2563 9 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตา ก้งซุ่น Adsorption and Diffusion in Nanoporous Materials, Second Edition,2Ed
2563 9 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร Nutrition and Enhanced Sports Performance,2E
2563 12 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.พนิตา สุมานะตระกูล General Chemistry for Engineers
2563 9 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.พนิตา สุมานะตระกูล Reverse Engineering of Rubber Products
2563 9 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.พนิตา สุมานะตระกูล Rubber Compounding: Chemistry and Applications
2563 12 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.พนิตา สุมานะตระกูล Engineering Economics of Life Cycle Cost Analysis
2563 9 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อ้นทอง Sustainable Water Treatment
2563 9 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ Chemistry: Foundations and Applications 4/1 set
2563 9 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร Cosmeceuticals: Procedures in Cosmetic Dermatology Series

จำนวน 813 รายการ

« Previous 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 82 Next »