สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2563 19 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์ Advances in parasitology
2563 19 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร The evolution of molecular biology
2563 19 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.ณภัทร แก้วภิบาล Sensors, cloud, and fog
2563 19 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทรสังขา Microbiology: a systems approach
2563 19 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา ชะนะ Amyloid proteins: methods and protocols
2563 19 มีนาคม 2563 อาจารย์อาจารี นาโค Computer and cyber security
2563 19 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทรสังขา Mims' medical microbiology and immunology
2563 19 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง Data analytics
2563 19 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อ้นทอง Introduction to molecular magnetism
2563 19 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ Chemical sensors: an introduction for scientists and engineers

จำนวน 813 รายการ

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 82 Next »