สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2563 19 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา เธียรมนตรี Big data analytics in cybersecurity
2563 19 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ Aquaculture technology
2563 19 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม Feed and feeding practices in aquaculture
2563 19 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ Environmental science
2563 19 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ Evaluating environmental and social impact assessment in developing countries: 2ed
2563 19 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนตา ร่าหมาน Applications of palaeontology
2563 19 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า Byproducts from agriculture and fisheries: adding value for food, feed, pharma and fuels
2563 19 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนตา ร่าหมาน Climate change and small pelagic fish
2563 19 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตา ก้งซุ่น Physical chemistry laboratory manual: an interdisciplinary approach
2563 19 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.ปริชาติ เทพทอง Soap manufacturing technology

จำนวน 813 รายการ

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 82 Next »