สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2563 19 มีนาคม 2563 อาจารย์นิติกุล บุญแก้ว An Introduction to Theory and Reasoning in Nursing
2563 19 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง Advanced solid State physics
2563 19 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์ An Introduction to number theory with cryptography
2563 19 มีนาคม 2563 อาจารย์ศิวานันท์ ฐิติกุลพัฒนาวดี Anatomy and Human Movement: Structure and function
2563 19 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.รวมพร นิคม Waste-to-energy
2563 19 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษณีย์ สุวรรณคง Community and public health education methods
2563 19 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษณีย์ สุวรรณคง Essentials of global health
2563 19 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมาลย์ น้อยผา Atlas of human anatomy and surgery
2563 19 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมาลย์ น้อยผา Illustrated toxicology: with study questions
2563 23 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร Nutrition and Functional Foods for Healthy Aging

จำนวน 813 รายการ

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 82 Next »