สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2562 15 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว นิติปรัชญาแนววิพากษ์
2562 15 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร โกมลวานิช คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ประกันภัย
2562 23 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี พลอินทร์ การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : บทบาทพยาบาล
2562 15 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษณีย์ สุวรรณคง Promoting health: the primary health care approach
2562 22 เมษายน 2562 อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร บรรจงเมือง ฺBody composition
2562 22 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์ Codes and rings: theory and practice
2562 22 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษณีย์ สุวรรณคง Understanding the sociology of health an introduction
2562 22 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษณีย์ สุวรรณคง Qualitative methods in public health: a field guide for applied research
2562 22 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ Evaluation of novel approaches to software engineering
2562 30 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม Data mining: practical machine learning tools and techniques

จำนวน 813 รายการ

« Previous 1 ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 78 82 Next »