สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2562 30 เมษายน 2562 อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม Concepts and techniques of programming in c
2562 22 เมษายน 2562 อาจารย์ ดร.อนิดา เพ็ชรแก้ว Polymer blends and composites: chemistry and technology
2562 18 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม Programming the World Wide Web: Pearson New International Edition
2562 18 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.อนิดา เพ็ชรแก้ว Polymer morphology: principles, characterization, and processing
2562 18 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม Interactive Computer Graphics with WebGL: Global Edition
2562 18 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม Basics of Web Design: Pearson New International Edition: HTML5 & CSS3
2562 18 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.อนิดา เพ็ชรแก้ว Ullmann's polymers and plastics - products and processes
2562 15 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม Software engineering with UML
2562 9 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.อนิดา เพ็ชรแก้ว Fundamentals of polymer science for engineers
2562 18 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม Introduction to software testing

จำนวน 1167 รายการ

« Previous 1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 79 117 Next »