สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2562 18 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.อนิดา เพ็ชรแก้ว Encyclopedia of Polymer Blends, Volume 3: Structure
2562 23 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม Software Quality: Concepts and Practice มีให้บริการแล้ว
2562 18 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.อนิดา เพ็ชรแก้ว Advanced polymeric materials
2562 18 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม Big Data Analytics: Tools and Technology for Effective Planning 
2562 18 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม Big-data analytics for cloud, iot and cognitive computing
2562 18 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.อนิดา เพ็ชรแก้ว Viscoelasticity of polymers
2562 19 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรนาฎ คิดดี Environmental waste management
2562 23 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม Diagnosis and control of diseases of fish and shellfish
2562 2 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า Functional marine biomaterials: properties and applications
2562 18 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม Environmental biotechnology: basic concepts and applications

จำนวน 1167 รายการ

« Previous 1 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 80 117 Next »