สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2562 10 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี พลอินทร์ Lubkin’s chronic illness: impact and intervention
2562 10 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี พลอินทร์ Health promotion for nurse : a practical guide
2562 19 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม Mining text data
2562 19 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม Hands-on machine learning for algorithmic trading: design and implement investment strategies based on smart algorithms that learn from data using Python
2562 19 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม Applied text analysis with Python: enabling language-aware data products with machine learning
2562 19 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์ Pandas cookbook: recipes for scientific computing, time series analysis and data visualization using Python
2562 19 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์ Pandas for everyone: Python data analysis
2562 27 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร Python for data analysis: data wrangling with Pandas, NumPy, and Ipython
2562 27 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร Algorithms for optimization
2562 27 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร Python machine learning: machine learning and deep learning with Python, scikit-learn, and TensorFlow

จำนวน 813 รายการ

« Previous 1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 81 82 Next »