สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2562 2 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว The Organic No-Till Farming Revolution: High-Production Methods for Small-Scale Farmers
2562 2 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว The Urban Farmer: Growing Food for Profit on Leased and Borrowed Land
2562 30 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว Gardening Under Lights: The Complete Guide for Indoor Growers
2562 2 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว The Bio-Integrated Farm: A Revolutionary Permaculture-Based System Using Greenhouses, Ponds, Compost Piles, Aquaponics, Chickens, and More
2562 2 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว Mycorrhizal Planet: How Symbiotic Fungi Work with Roots to Support Plant Health and Build Soil Fertility
2562 2 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว Plant Micronutrient Use Efficiency: Molecular and Genomic Perspectives in Crop Plants
2562 2 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว Pruning Simplified: A Step-by-Step Guide to 50 Popular Trees and Shrubs
2562 2 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว Plants from Test Tubes: An Introduction to Micropropogation
2562 1 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว Hydroponic Food Production: A Definitive Guidebook for the Advanced Home Gardener and the Commercial Hydroponic Grower, มีให้บริการแล้ว
2562 30 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว Cacti and Succulents Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of More Than 140 Common Species and Varieties

จำนวน 813 รายการ

« Previous 1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Next »