สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2562 23 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว You Can Farm: The Entrepreneur's Guide to Start & Succeed in a Farming Enterprise
2562 23 กันยายน 2562 อาจารย์ ดร.สุขุมาล หวานแก้ว PlantOmics: the omics of plant science
2562 7 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.สุขุมาล หวานแก้ว New visions in plant science
2562 23 กันยายน 2562 อาจารย์ ดร.สุขุมาล หวานแก้ว Transgenic plants: methods and protocols (Methods in Molecular Biology)
2562 7 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.สุขุมาล หวานแก้ว Soil Science Simplified
2562 7 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.สุขุมาล หวานแก้ว Essentials of Botanical Extraction: Principles and Applications
2562 9 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.สุขุมาล หวานแก้ว Protocols for Micropropagation of Selected Economically-Important Horticultural Plants (Methods in Molecular Biology)
2562 7 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.สุขุมาล หวานแก้ว Biotechnology and Plant Breeding: Applications and Approaches for Developing Improved Cultivars
2562 9 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.สุขุมาล หวานแก้ว Farmers' Innovations and their Rationality
2562 7 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.สุขุมาล หวานแก้ว Community Biodiversity Management (Issues in Agricultural Biodiversity)

จำนวน 813 รายการ

« Previous 1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Next »