สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2562 10 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.สุขุมาล หวานแก้ว The Molecular Life of Plants มีให้บริการแล้ว
2562 23 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.สุขุมาล หวานแก้ว Garden Genetics: Teaching With Edible Plants ไม่มีจำหน่าย
2562 9 กรกฎาคม 2562 อาจารย์วิศาล อดทน Commercial Chicken Meat and Egg Production
2562 9 กรกฎาคม 2562 อาจารย์วิศาล อดทน Linear Models for the Prediction of Animal Breeding Values
2562 10 กรกฎาคม 2562 อาจารย์วิศาล อดทน อาหารและการให้อาหารสัตว์
2562 10 กรกฎาคม 2562 อาจารย์วิศาล อดทน การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
2562 10 กรกฎาคม 2562 อาจารย์วิศาล อดทน การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร
2562 10 กรกฎาคม 2562 อาจารย์วิศาล อดทน การแปลงข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ
2562 10 กรกฎาคม 2562 อาจารย์วิศาล อดทน การวางแผนการทดลองสำหรับการวิจัย
2562 11 กรกฎาคม 2562 อาจารย์วิศาล อดทน การจัดการอาหารสัตว์เพื่อลดภาวะโลกร้อน มีให้บริการแล้ว

จำนวน 813 รายการ

« Previous 1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Next »