เธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅ/เธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธฒเธฃ
 :: มาแล้วจ้า... PULINET Week (12 - 22 ธ.ค. 60) สมัคร 💢ฟรี💢 เพียงช่วงเวลานี้เท่านั้น !!!! ::
 

สิทธิพิเศษ : บัตรนี้สามารถใช้ยืมหนังสือจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ( PULINET) ได้จำนวน 20 แห่ง ดังนี้

#ภาคเหนือ
1. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3.ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
4. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
5. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

#ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10.สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

#ภาคกลาง&เขตปริมณฑล
11. สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12. สำนักหอสมุด กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
13. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

#ภาคตะวันออก
14. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
15. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

#ภาคใต้
16. สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
17. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
18. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
19. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
20. ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

จาก : administrator อีเมลล์ : library@tsu.ac.th เมื่อ : 2017-12-13
หน้านี้ถูกเปิดดู 258 ครั้ง