การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Efficiency Development of One Stop Services of Academic Resource Center at Mahasarakham University)

น้าลิน เทียมแก้ว

Abstract


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ ศึกษา ปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาการให้บริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ สำนัก วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จากผู้ใช้บริการจริงที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 355 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        ผลการศึกษา พบว่าผู้ใช้บริการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้โดยมีด้านผลผลิต (Output) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านการประเมินปัจจัย พื้นฐาน (Input) ตามลำดับ สำหรับปัญหา และข้อเสนอแนะผู้ใช้บริการต้องการเพิ่มบริการที่หลากหลาย เช่น บริการหาหนังสือที่ไม่พบบนชั้น เพิ่มบุคลากรให้บริการอย่างเพียงพอ  ควรมีบริการให้คำปรึกษาทางออนไลน์ และได้แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ จากการ

 

Abstract

The objectives of this research was to evaluate the service efficiency, the suggestion from users, and guidelines to develop The One-Stop Service Center, Academic Resource Center Mahasarakham University.  The sample used in this study were 355 users by convenience sampling. The tools employed for this study were questionnaire. The collected data were analyzed by percentage, means and standard deviation. The findings reveal that the users had opinion to The One-Stop Service Center at high level. When each aspect was considered, it found that they evaluated the efficiency of service output at high level and followed by service process and service input. For user suggestion about problems and solution guidelines, it was found that the user would like more services especially book finding on shelf, providing more staffs to serve users and online consultant service. The research results included guidelines to develop The One-Stop Service Center by group discussion. The findings will be advantage for The One-Stop Service Center  to improve their services continually.

 


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.