การพัฒนาระบบบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

น้ำลิน เทียมแก้ว

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย (1) เพื่อพัฒนาระบบบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย (2)เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย และ (3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพของระบบ จำนวน 5 คน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานประเมินความพึงพอใจต่อระบบ จำนวน  7  คน และกลุ่มผู้ใช้บริการประเมินความพึงพอใจต่อระบบ จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .75  และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. ระบบบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย สำนักวิทยบริการได้ดำเนินตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) โดยใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานข้อมูลใช้ภาษา PHP ในการติดต่อกับฐานข้อมูล และประมวลผลบนระบบปฏิบัติการ Linux CentOS มีคุณสมบัติครอบคลุมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ป้องกันและรักษาความปลอดภัยโดยการกำหนดสิทธิการเข้าใช้งาน สามารถบันทึกข้อมูล จัดเก็บ ปรับปรุง แก้ไข และลบรายการที่ไม่ต้องการได้ เข้าถึงและสืบค้นได้เมื่ออยู่นอกมหาวิทยาลัย และรายงานสถิติการให้บริการได้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญประเมินระบบว่ามีความสอดคล้องกับโครงสร้างระบบสารสนเทศ

2.  ประสิทธิภาพระบบบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย สำนักวิทยบริการ โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกตามรายด้าน พบว่า ด้านการจัดการระบบ รองลงมาได้แก่ ด้านการแสดงผลข้อมูล  และด้านการออกแบบระบบ

3. ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3.1  ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก จำแนกตาม  รายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ำ คือ ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน        ด้านการจัดการแฟ้มข้อมูล และด้านความถูกต้องในการทำงานของระบบ

3.2  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบโดยรวมอยู่ในระดับมากจำแนกตามรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ำ คือ ด้านการจัดการแฟ้มข้อมูล ด้านความถูกต้องในการทำงานของระบบ


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.