แนวทางพัฒนาการจัดหนังสือขึ้นชั้น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รุ่งเรือง สิทธิจันทร์, น้ำลิน เทียมแก้ว, สมจิต รัตนสวนจิก

Abstract


การวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดหนังสือขึ้นชั้น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการใช้บริการห้องสมุดที่เกี่ยวกับการค้นหาหนังสือบนชั้น และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดหนังสือขึ้นชั้น ของสำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า 1. สภาพการใช้บริการค้นหาหนังสือบนชั้น มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนปัญหาในการใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีปัญหา คือ ค้นหาหนังสือยากมาก ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยค้นหา เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นหนังสือไม่เพียงพอ  ทางเดินในการค้นหาเอกสารแคบ  ป้ายบอกหมวดหมู่หนังสือทั้งที่ชั้นหนังสือและที่ตัวเล่มไม่ชัดเจน หลุดหาย  2. แนวทางการพัฒนาการจัดหนังสือขึ้นชั้น พบว่า ต้องจัดบุคลากรปฏิบัติงานให้เหมาะสม ต้องมีหัวหน้าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบชั้นหนังสือควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด งดให้เจ้าหน้าที่จัดหนังสือขึ้นชั้นไปปฏิบัติภารกิจอื่นที่นอกเหนือจากงานหลัก  ต้องขยายชั้นหนังสือทันทีที่ชั้นเต็มหรือแน่น ขออัตราเจ้าหน้าที่จัดหนังสือขึ้นชั้นเพิ่มให้เหมาะสมกับภาระงาน

Guidelines for development of bookshelves at Academic Resource Center, Mahasarakham University

The research on the Guidelines for development of a bookshelves at Academic Resource Center Mahasarakham University aimed  to study the current situation and problems in using library services  concerning to finding books on the shelves and study the guidelines in developing  bookshelves at Academic Resource Center Mahasarakham University. The results were as follows: 1. The current situations using the library  service of  finding books on the shelves overall  were at the high level. The problems were ;  very hard to find books,  no staff to help finding books, there were not enough computers for searching, the corridors were too narrow  for walking to search for documents. Category signs of books both on the bookshelves and on the books were not clear and some were lost.  2. The guidelines in developing  bookshelves are ; Must operate the appropriate personnel. Must have a chief or a designated check bookshelves, operational control closely. No check shelves staffs responsible for organize up the books on a mission other than the main work.  Extending the shelves as soon as the class is full or tight.  Requested the staff who organized the book, adding staff appropriated to the workload.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.