แนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างอาจารย์และบรรณารักษ์ในการส่งเสริมการใช้บริการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

น้ำลิน เทียมแก้ว

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และศึกษาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างอาจารย์และบรรณารักษ์ในการส่งเสริมการใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-method Research) แบ่งการวิจัยออกเป็น ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน  291 คน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  ระยะที่ 2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างอาจารย์กับบรรณารักษ์ในการส่งเสริมการใช้บริการ ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาจารย์ บรรณารักษ์ และนักวิชาการศึกษา  จำนวน  12  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือร่างแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างอาจารย์และบรรณารักษ์ในการส่งเสริมการใช้บริการ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของความร่วมมือระหว่างอาจารย์และบรรณารักษ์ในการส่งเสริมการใช้บริการ พบว่าสภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  การศึกษาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างอาจารย์และบรรณารักษ์ในการส่งเสริมการใช้บริการ พบว่า 1) ด้านการส่งเสริมการใช้บริการ อาจารย์ควรออกแบบวิธีการสอนให้บรรณารักษ์มีส่วนร่วม จัดกิจกรรมให้อาจารย์และบรรณารักษ์ได้ทำงานร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ทราบถึงบริการสารสนเทศ ร่วมมือกับสำนักศึกษาทั่วไปเปิดรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ 2) ด้านทรัพยากรสารสนเทศ คณะควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประเมินและเข้าร่วมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ส่งรายชื่อทรัพยากรฯ ให้อาจารย์คัดเลือก แจ้งผลการใช้งบประมาณและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ให้ตรงกับหลักสูตร สำรวจไปยังคณะ และ 3) ด้านบริการสารสนเทศ จัดบริการรวบรวมบรรณานุกรมที่สอดคล้องกับรายวิชา  ส่งให้อาจารย์       คณะควรแต่งตั้งบุคลากรเพื่อประสานงานกับสำนักวิทยบริการ พัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายให้เข้าถึงสารสนเทศนอกมหาวิทยาลัยได้ และจัดบริการสารสนเทศเชิงรุกไปยังคณะ

The Guidelines for Cooperation Development among Faculties and Librarians to AREC Use Promotion of  Mahasarakham University

This research aimed at studying current conditions, desired conditions and AREC use promotion of Mahasarakham University. This research was conducted using mixed method methodologies. It was divided into  2 stages. In the first stage, the studying current conditions, desired conditions were applied by using survey method. The sample included 291 Mahasarakham University faculties. The tools employed for this stage was questionnaires. The collected data were analyzed by percentage, means and standard deviation. In the second stage, the studying guideline for cooperation development among faculties and librarians to library use promotion was collected data by group discussion. The study sample included 12 of faculties, librarians and academic officer. The tools employed for this stage was guidelines draft for cooperation development among faculties and librarians to library use promotion. The collected data were analyzed  by  contents analysis. The research results were revealed that the current conditions of cooperation among faculties and librarians to library use promotion on the whole were at a moderate level and the desired conditions of cooperation among faculties and librarians to library use promotion on the whole were at a highest level. For the studying of guidelines for cooperation development among faculties and librarians to AREC use promotion of Mahasarakham University found that 1) Library use promotion aspect, faculties should design teaching method that librarians can participate or create some activities together. To make public relation about information services to faculties. To make cooperation among faculties and General Education Center to open courses about  information.  2) Information sources aspect, there should be setting committee for information resources assessment  and acquisition,  sending information sources list to faculties,  informing  faculties budget expense result, acquisitioning  related information resource to curriculums  by survey.  3) Information services aspect, sending create list of related bibliography to faculties, setting committee from faculty to coordinate with AREC, network effectiveness improvement to support information access outside university  and arranging  proactive services for faculty.Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.