ข้อมูลทรัพยากร
คณะ สาขาวิชา จำนวนวิชา
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม 2
คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 120
คณะนิติศาสตร์ พัทลุง นิติศาสตร์ 116
คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 41
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 7
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 57
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาธารณสุขชุมชน 59
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 25
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา การแพทย์แผนไทย 50
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 56
คณะวิทยาศาสตร์ พัทลุง เคมี 3
คณะวิทยาศาสตร์ พัทลุง คณิตศาสตร์ 3
คณะวิทยาศาสตร์ พัทลุง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 14
คณะวิทยาศาสตร์ พัทลุง ฟิสิกส์ 4
คณะวิทยาศาสตร์ พัทลุง ชีววิทยา 2
คณะวิทยาศาสตร์ พัทลุง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
คณะวิทยาศาสตร์ พัทลุง เคมีอุตสาหกรรม 1
คณะวิทยาศาสตร์ พัทลุง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1
คณะวิทยาศาสตร์ พัทลุง วิทยาศาสตรศึกษา 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์สากล 15
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง 13
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์ไทย 12
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์ 15
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการออกแบบ 13
คณะศึกษาศาสตร์ 1
คณะศึกษาศาสตร์ พลศึกษา วิทยาเขตสงขลา 53
คณะศึกษาศาสตร์ ชีววิทยา 7
คณะศึกษาศาสตร์ เคมี 4
คณะศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1
คณะศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย 1
คณะศึกษาศาสตร์ ศิลปศึกษา 10
คณะศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา 85
คณะศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา 12
คณะศึกษาศาสตร์ การวัดและประเมินทางการศึกษา 12
คณะศึกษาศาสตร์ ฟิสิกส์ 43
คณะศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 6
คณะศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย 9
คณะศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 10
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 28
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 67
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เกษตรศาสตร์ 6
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สัตวศาสตร์ 7
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน 7
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ การบัญชี 15
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ การตลาด 12
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 13
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ การประกอบการและการจัดการ 18
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 13