แหล่งสารสนเทศชุมชน
ชื่อสารสนเทศ คำอธิบาย แหล่งข้อมูล ประเภทสารสนเทศ Online
HDC TTM Service ฐานข้อมูลมูลรายงานการใช้สมุนไพรในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ฐานข้อมูล
Horti Thai ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช Horti Thai ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลพืชผัก พืชสมุนไพร พืชไม้ผล พืชไม้ดอก ฯลฯ ให้รายละเอียด ชื่ออื่น ๆ ชื่อวงศ์ ชื่อสามัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การนำไปใช้ประโยชน์ การขยายพันธ์ การปลูกและการดูแล สรรพคุณ -
ฐานข้อมูล
MED HERB GURU รอบรู้เรื่องสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความเกี่ยวกับสมุนไพร ให้ความรู้เกี่ยวกับชื่อวิทยาศาสตร์ สารสำคัญ สรรพคุณ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การศึกษาทางคลินิก คำแนะนำและข้อควรระวัง ฯลฯ ซึ่งนำเสนอในรูปแบบของ Infographic และ PDF คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, องค์การเภสัชกรรม
ฐานข้อมูล
MedThai เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมรายชื่อสมุนไพรจากตำราต่าง ๆ มากกว่า 30 ตำรา และรายชื่อสมุนไพรจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ MedThai
ฐานข้อมูล
PHTIC-PERDO ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว / หลังการผลิต โดยจัดเก็บข้อมูลที่เป็นบทคัดย่องานวิจัยและนำมาเผยแพร่ ซึ่งส่วนหนึ่งจะมีข้อมูลรายชื่องานวิจัย (สมุนไพร) ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฐานข้อมูล
การตัดสินใจผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง การตัดสินใจผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุงเป็นบทความวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ ความรู้ในการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ พฤติกรรมการใช้สารเคมี และการตัดสินใจผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง -
บทความ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากข้าวสังข์หยด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากข้าวสังข์หยดเป็นบทความวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากข้าวสังข์หยด -
บทความ
ฐานข้อมูล PHARM Database เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมรายงานการวิจัยด้านต่างๆ และสรรพคุณตามตำรายาไทยของพืชสมุนไพรจำนวน 1,167 ชนิด และพืชชนิดอื่นๆ ในสกุลเดียวกัน สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลข้าวและชาวนาไทย เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับข้าวและการทำนา ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลความปลอดภัยของสมุนไพรที่มีการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมรายชื่อสมุนไพร ที่มีการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ ให้รายละเอียดชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ชื่อพ้อง ชื่ออื่น ๆ หลักฐานความเป็นพิษและการทดสอบความเป็นพิษ สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัยสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลงานวิจัยสมุนไพรของไทย ให้รายละเอียด ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย แหล่งเผยแพร่ ปีที่เผยแพร่ รวมถึงสามารถอ่านเอกสารฉบับเต็มได้ ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสมุนไพร สูตรตำรับ ข้อบ่งใช้ ขนาดและวิธีใช้ ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง อาการไม่พึงประสงค์ องค์ประกอบทางเคมี การศึกษาทางเภสัชวิทยา การศึกษาทางคลินิก การศึกษาทางพิษวิทยา และเอกสารอ้างอิง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลพิษพืช ฐานข้อมูลพืชพิษ เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมพืชพิษต่าง ๆ ให้รายละเอียด ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ลักษณะของพืช ส่วนที่เป็นพิษ สารพิษที่พบ การเกิดพิษ การรักษา การทดสอบความเป็นพิษ และที่มาของข้อมูล ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมรายชื่อสมุนไพร ให้รายละเอียด ชื่อที่เกี่ยวข้อง ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สรรพคุณ องค์ประกอบทางเคมี การศึกษาทางเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลสมุนไพรกัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นฐานข้อมูลที่นำเสนอเกี่ยวกับสมุนไพรกัญชง บทความสมุนไพรกัญชง งานวิจัยสมุนไพรกัญชง ฯลฯ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลสมุนไพรที่มีการใช้ในผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมรายชื่อสมุนไพรที่มีการใช้ในผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ โดยให้รายละเอียดชื่อสมุนไพร การใช้รักษาอาการ สารออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้องหลักฐานความเป็นพิษและการทดสอบความเป็นพิษ สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลสมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน เป็นฐานข้อมูลที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ที่ส่งเสริมในงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคเบื้องต้น และเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจสมุนไพรสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาสมุนไพร โดยสามารถศึกษาข้อมูลของสมุนไพรแต่ละชนิด ทั้งสรรพคุณ วิธีใช้ และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์พร้อมเอกสารอ้างอิง หน่วยบริการฐานข้อมูล สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลสมุนไพรในตำรับยาหมอพื้นบ้านล้านนา เป็นฐานข้อมูลที่นำเสนอเกี่ยวกับสมุนไพรในตำรับยา สมุนไพรในตำรับยาหมอเมืองล้านนา ตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร งานวิจัยสมุนไพรในตำรับยา ฯลฯ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย ประกอบด้วยข้อมูล ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลสมุนไพรแต่ละชนิด ข้อมูลตำรับยา ข้อมูลงานวิจัยรวบรวมงานวิจัยสมุนไพรไทยจากวารสารในประเทศ ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท เอก สำหรับวารสารต่างประเทศเก็บเฉพาะ งานที่ทำวิจัยสมุนไพรจากประเทศไทยเท่านั้น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน เป็นฐานข้อมููลที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรและยาแผนปัจจุบัน (herb-drug interaction) จากบทความและรายงานการศึกษาวิจัยในคน สัตว์ทดลอง และหลอดทดลองของสมุนไพรที่มีการใช้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ และสมุนไพรที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย และมีรายงานการเกิดอันตรกิริยากับยาแผนปัจจุบัน สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม เครื่องยาสมุนไพร ลักษณะภายนอกของเครื่องยา สรรพคุณ รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา องค์ประกอบทางเคมี การศึกษาทางเภสัชวิทยา นอกจากนี้ยังมีบทความเครื่องยานำเสนอด้วย คณะ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฐานข้อมูล
พืชพิษ : รายงานการเกิดพิษในคน รวบรวมรายชื่อพืชพิษ โดยให้รายละเอียด ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ชื่ออื่น ๆ ลักษณะของพืช ส่วนที่เป็นพิษ สารพิษที่พบ อาการพิษ ตัวอย่างผู้ป่วย การรักษา และรายการบรรณานุกรม (อ้างอิงข้อมูล) สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ฐานข้อมูล
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศค้าข้าว เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับการค้าข้าว กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
ฐานข้อมูล
ระบบวินิจฉัยและการรักษาอาการอันเนื่องจากพืชพิษในประเทศ เป็นระบบวินิจฉัยและการรักษาอาการอันเนื่องจากพืชพิษในประเทศไทย ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลพืชพิษได้ ด้วยวิธีการต่างๆ 3 วิธี ดังนี้ 1. การค้นหาตามลักษณะการรับพิษ 2. การค้นหาข้อมูลพืชตามชื่อวิทยาศาสตร์ 3. การค้นหาข้อมูลพืชตามชื่อไทย สำนักข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ฐานข้อมูล
สมุนไพรพื้นบ้าน ลดความเสี่ยง โรคมะเร็ง ตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน นำเสนอเกี่ยวกับกลุ่มสมุนไพรที่ใช้ป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง กลุ่มสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อฟื้นฟูสภาวะผู้ป่วยมะเร็งให้ดีขึ้น และกลุ่มสมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้ป้องกันโรคมะเร็ง กองการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
E-Book
สมุนไพรพื้นบ้าน ลดความเสี่ยง โรคหัวใจและหลอดเลือด ตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด สมุนไพรพื้นบ้านตามภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน กองการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
E-Book
สมุนไพรพื้นบ้าน ลดความเสี่ยง โรคเบาหวาน ตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน นำเสนอสมุนไพรพื้นบ้านตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน สมุนไพรพื้นบ้านที่มีเส้นใยและลดน้ำตาลได้ สมุนไพรที่ใช้เป็นสารให้ความหวาน สมุนไพรพื้นบ้านต้านอนุมูลอิสระ และกลุ่มสมุนไพรอื่น ๆ ที่แนะนำสำหรับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน กองการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
E-Book
สมุนไพรพื้นบ้าน ลดไขมันในเลือด ตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาวะไขมันในเลือดสูง แนวทางการดูแลสภาวะไขมันในเลือดสูง สมุนไพรพื้นบ้านตามภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน กองการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
E-Book
อาหารสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันในภาวะที่มีการระบาดของโควิด-19 นำเสนอเกี่ยวกับการเสริมวิตามินบางชนิดเพื่อช่วยในการลดอัตราการติดเชื้อในทางเดินหายใจ 37 สมุนไพรช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน และอาหารสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 กลุ่มงานเภสัชกรรมและกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
E-Book
House of Access By Thaksin University Library