TSU LIB ACCESS
TSU LIB ACCESS


House of Access By TSU Library

New Arrival Books

Image ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ กลุ่มวิชา ประจำเดือน OPAC
Development management : theory and practice Justice Nyigmah Bawole New York, NY : Routledge, เศรษฐศาสตร์ 11/2565
Developmental macroeconomics : new developmentalism as a growth strategy Luiz Carlos Bresser-Pereira, Jose Luis Oreiro, and Nelson Marconi. New York, NY : Routledge, เศรษฐศาสตร์ 11/2565
Non-governmental organizations and development David Lewis, Nazneen Kanji and Nuno S. Themudo. Abingdon, Oxon : Routledge, เศรษฐศาสตร์ 11/2565
72 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, เศรษฐศาสตร์ 11/2565
เงินตราอีสาน อุดม บัวศรี ขอนแก่น : ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, เศรษฐศาสตร์ 11/2565
เอกสารการสอนชุดวิชาการตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, การตลาด 10/2565
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, การจัดการธุรกิจ 10/2565
การตลาดขาด Insight ไม่มี Inner จะชนะใจเธอ ได้อย่างไร สิริพร บรรณประสิทธิ์ กรุงเทพฯ : เซเว่นดี บุ๊ค, การตลาด 10/2565
อยากขายดีสตอรี่ต้องโดน คินดรา ฮอลล์ กรุงเทพฯ : บิงโก, การจัดการธุรกิจ 10/2565
เขียนแผนธุรกิจเข้าใจง่ายใน 3 นาที พงศ์กิตติ์ ชาญธีรวัชร์ นนทบุรี : ธิ้งค์ บียอนด์ บุ๊คส์, การจัดการธุรกิจ 10/2565
วิถีใหม่การบริหารยุทธศาสตร์สู่ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน เสน่ห์ จุ้ยโต นนทบุรี : โครงการผลิตตำราจากเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, การประกอบการและการจัดการ. 10/2565
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, การจัดการธุรกิจ 10/2565
นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต. กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล กรุ๊ป, การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 10/2565
การบัญชีโรงแรม : การวางแผน ควบคุม และการจัดทำรายงาน ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, การจัดการธุรกิจ 10/2565
สร้างมูลค่าแบรนด์สู่โลกอนาคตด้วยเครื่องมือ BFV Model ณัฐพล อัสสะรัตน์ และ Baramizi group. กรุงเทพฯ : บารามีซี่, การจัดการธุรกิจ 10/2565
ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 Thomas Piketty : เขียน ; นรินทร์ องค์อินทรี : แปล กรุงเทพฯ : แสงดาว, เศรษฐศาสตร์ 10/2565
กระบวนการตั้งราคาถอดรหัสแนวคิดสู่การปฏิบัติ ณัฐพล อัสสะรัตน์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การตลาด 10/2565
Package Design เพื่อกาารตลาดยุค 5.0 Makoto Ogawa, เขียน ; อัฉรา โหตรภวานนท์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การตลาด 10/2565
หลักการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร พัชรินทร์ สุภาพันธ์ กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, เศรษฐศาสตร์ 10/2565
การเป็นผู้ประกอบการ สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, การประกอบการและการจัดการ 10/2565
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเบื้องต้น สุจินดา เจียมศรีพงษ์. พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, เศรษฐศาสตร์ 10/2565
เศรษฐมิติประยุกต์และการพยากรณ์ ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ กรุงเทพฯ : ดีเอฟ ดิจิทัล, เศรษฐศาสตร์ 10/2565
เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย ธเนศ วัฒนกูล หนองคาย : คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, เศรษฐศาสตร์ 10/2565
เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ 10/2565
การบริหารความเสี่ยง : แนวคิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและกรณีศึกษา จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, การจัดการธุรกิจ 10/2565
เก่งด้วยศาสตร์ ชนะขาดด้วยศิลป์ ชู ยามางุจิ กรุงเทพฯ : บิงโก, การจัดการธุรกิจ 10/2565
ถ้าคุณไม่เปลี่ยนโลก โลกก็จะเปลี่ยนคุณ ปีเตอร์ เอช ไดอามันดิส กรุงเทพฯ : บิงโก, การจัดการธุรกิจ 10/2565
Hospitality marketing and consumer behavior : creating mrmorable experiences Vinnie Jauhari Canada : Apple Academic Press, การตลาด 09/2565
Implicative marketing : for a sustainable economy Florence Touze Abingdon, Oxon : Routledge, การตลาด 09/2565
Marketing analytics : statistical tools for marketing and consumer behavior using SPSS Jose Marcos Carvalho de Mesquita and Erik Kostelijk Abingdon, Oxon : Routledge, การตลาด 09/2565
Strategic brand management and development :creating and marketing successful brands Sotiris T. Lalaounis Abingdon, Oxon : Routledge, การตลาด 09/2565
The Consult เริ่มต้นจากศูนย์สู่ที่ปรึกษามืออาชีพ ณรงค์วิทย์ แสนทอง กรุงเทพฯ : MD, การจัดการธุรกิจ. 09/2565
ขายอะไรก็ขายได้ ถ้าขายตัวเองเป็น พนิดา ชูกุล (มาดามฟินนี่) กรุงเทพฯ : พราว, การตลาด 09/2565
สร้างรายได้ใหม่ด้วย Dropship ไม่ต้องลงทุนสักบาท ศุภาพิชญ์ งามวิทย์โรจน์ กรุงเทพฯ : เช็ก, การตลาด 09/2565
Contemporary issues in digital marketing Outi Niininen. Abingdon, Oxon : Routledge, การจัดการธุรกิจ 09/2565
ทำที่บ้าน : ยากกว่าทำธุรกิจคือทำธุรกิจครอบครัว เสสินัน นิ่มสุวรรณ์. นนทบุรี : ภาพพิมพ์, การตลาด 09/2565
The age of chief maketing technologist 2022 CMT : ผู้นำการตลาดพลิกโลก จิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, การตลาด 09/2565
Story marketing ทำการตลาดผ่าน "เรื่องเล่า" ต้องรู้จักการ "เล่าเรื่อง" อย่างชาญฉลาด พีระวัฒน์ อุรพีพัฒนพงศ์ นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, การตลาด 09/2565
จิตวิทยาว่าด้วยเงิน มอร์แกน เฮาส์เล กรุงเทพฯ : ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์, เศรษฐศาสตร์ 09/2565
6 Steps ขายดีจนแพ็กไม่ทันด้วย facebook ธันย์ธรณ์ บุญจิรกิตติ์. ปทุมธานี : ไอแอมเดอะเบสท์, การตลาด 09/2565
ทำน้อยแต่ได้มาก ผู้เขียน ทาเคชิ ฟุรุคาวะ ; ผู้แปล ชุติมน ยงมานิตชัย. นนทบุรี : วารา พับลิชชิ่ง, การจัดการธุรกิจ 09/2565
Branding secret เคล็ดลับปั้นปรับแบรนด์ให้ปังในยุคดิจิทัล อโณทัย งามวิชัยกิจ. กรุงเทพฯ : พราว โพเอท, การตลาด 09/2565
ทำธุรกิจให้ปังด้วยพลังการตลาดออนไลน์แล้วขายดี 24 ชั่วโมง เกียรติรัตน์ จินดามณี กรุงเทพฯ : MD, การตลาด 09/2565
Marketing research 101 : คู่มือรู้ใจลูกค้าฉบับสมบูรณ์ ณกมล อัศวยนต์ชัย สมุทรปราการ : เวย์ เมกเกอร์, การตลาด 09/2565
รายงานการเงินและการวิเคราะห์ ธเรศ สันตติวงศ์ไชย กรุงเทพฯ : แอคทีฟ พริ้นท์, การบัญชี 08/2565
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel เพื่อการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิม์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 08/2565
นวัตกรรมการจัดการและการสื่อสารภาวะวิกฤต อภิชัจ พุกสวัสดิ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การจัดการธุรกิจ 07/2565
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและโรงแรมอย่างยั่งยืน ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เศรษฐศาสตร์. 07/2565
การบัญชีต้นทุน จรรยา ลิมปภากุล. กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, การบัญชี 07/2565
จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค อริสา สำรอง กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, การตลาด 07/2565
หลักการการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ วันชัย ปานจันทร์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, การจัดการธุรกิจ 07/2565
คู่มือสอบ TA วิชาการสอบบัญชี นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, การบัญชี 07/2565
การเงินธนาคาร 40 ปี บันทึกประวัติศาสจร์การเงินไทย สี่ทศวรรษ บรรณาธิการ สันติ วิริยะรังสฤษฎ์. กรุงเทพฯ : มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด, เศรษฐศาสตร์. 06/2565
ชนะตลาดด้วย Elliott wave วิธีหาจุดเข้าซื้อและทำกำไร สมิทธ์ อุดมมะนะ. ปทุมธานี : ไอแอมเดอะเบสท์, เศรษฐศาสตร์ 06/2565
นักลงทุนดันโด โมห์นิช พาไบร นนทบุรี :$bวิสดอมเวิร์ค เพรส, เศรษฐศาสตร์ 06/2565
คู่มือออกแบบชีวิตที่ใช่-งานที่ชอบ ด้วย Design thinking บิล เบอร์เนตต์ กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคบ, การจัดการธุรกิจ 06/2565
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ มฑุปายาส ทองมาก กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, การจัดการธุรกิจ 06/2565
มองให้ขาด นำเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์ สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ กรุงเทพฯ :$bเอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล, การตลาด 06/2565
บริหารงาน บริหารคนให้สุดยอด สไตล์ธนินท์ เจียรวนนท์ โดย ทศ คณนาพร. กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊คส์, การจัดการธุรกิจ 06/2565
การบัญชีสิ่งแวดล้อม ดวงมณี โกมารทัต, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, การบัญชี 06/2565
การบัญชีภาษีอากร ธำรงศักดิ์ เศวตเลข กรุงเทพฯ : เกรท มีเดีย เอเจนซี, การบัญชี 06/2565
กฎหมายภาษีสรรพสามิต กฤษรัตน์ ศรีสว่าง. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, เศรษฐศาสตร์ 06/2565
หลักการตลาดเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ สุชาติ ไตรภพสกุล. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การตลาด 06/2565
การบัญชีภาษีอากร (ปรับปรุงใหม่ 2564) ยุพดี ศิริวรรณ. สมุทรสาคร : พิมพ์ดี, การบัญชี 06/2565
การบัญชีการเงิน อุษารัตน์ ธีรธร ... [และคนอื่นๆ]. [กรุงเทพฯ] : เกรท มีเดีย เอเจนซี, การบัญชี 06/2565
10 นาทีอัพเกรด "นักขายเงินล้าน" กฤษนันท์ อุดมทรัพย์มงคล กรุงเทพฯ : Happy Book, การตลาด 06/2565
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า พรชัย วิสุทธิศักดิ์. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 05/2565
คำอธิบายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด ประทีป เฉลิมภัทรกุล. กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, บัญชีบัณฑิต 05/2565
หลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, การจัดการธุรกิจ 05/2565
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน จันทนา สาขากร, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, บัญชีบัณฑิต 05/2565
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีบริโภค (VAT, SBT, SD) ศศิประภา ศิสศิ วรรณาการ. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, เศรษฐศาสตร์ 05/2565
กลยุทธ์ก้าวไปข้างหน้า เคอิจิ คายะ, เขียน ; ชุติมน ยงมานิตชัย, แปล. นนทบุรี : วราพับลิชชิ่ง, การจัดการธุรกิจ 05/2565
การตลาด 5.0 : เทคโนโลยีเพื่อมวลมนุษยชาติ ฟิลิป คอตเลอร์ กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, การตลาด 05/2565
Consumer behaviour and social network sites : the inpact of negative World of mouth Sarah Zaraket. Abingdon, Oxon : Routledge, การตลาด 05/2565
การวัดประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน ธัญภัส เมืองปัน และ ฐิติมา วงศ์อินตา กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [จำหน่าย], การประกอบการและการจัดการ 05/2565
ความปกติสุขในความปกติใหม่ การท่องเที่ยวไทยในสถานการณ์ฉุกเฉิน เทิดชาย ช่วยบำรุง. กรุงเทพฯ : เทิดชาย ช่วยบำรุง, เศรษฐศาสตร์ 05/2565
การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม ภาคปฏิบัติ ขจรศักดิ์ หาญณรงค์ กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซนเตอร์, การจัดการธุรกิจ 05/2565
แผนที่อนาคต ผ่านมุมมอง 7 นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลก โอโนะ คาซึโมโตะ สัมภาษณ์และเรียบเรียง ; รวิภา ต่อเจริญสุทธิผล, แปล กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, เศรษฐศาสตร์ 05/2565
จีน - เมริกา 3D : ไบเดน สีจิ้นผิง กับศึกเศรษฐกิจสามมิติ อาร์ม ตั้งนิรันดร กรุงเทพฯ : Bookscape, เศรษฐศาสตร์ 05/2565
เงินไม่ใช่พระเจ้า : ขีดจำกัดทางศีลธรรมของตลาด ไมเคิล เจ แซลเดล กรุงเทพฯ : ซอลท์ พับลิชชิ่ง, เศรษฐศาสตร์ 05/2565
เศรษฐศาสตร์ที่ดีในยามยาก อภิจิต บาเนอร์จี และเอสเทอร์ ดูโฟล เขียน ; สายพิณ กุลกนกวรรณ ฮัมดานี แปล กรุงเทพฯ : โซเฟีย, เศรษฐศาสตร์ 05/2565
อินฟลูเอนเซอร์ :พลังการขายให้เหมือนไม่ได้ขาย ซาร่า แมคคอร์ควอเดล, เขียน ; ไอริสา ชั้นศิริ, แปล. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, การตลาด 04/2565
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย พอพันธุ์ อุยยานนท์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 04/2565
การจัดการการบริการ ของธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ เจริญชัย เอกมาไพศาล กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 04/2565
สร้างความแข็งแกร่งในระบบภาษีไทย อธิภัทร มุทิตาเจริญ กรุงเทพฯ :$bคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 04/2565
คู่มือการใช้ OKRs plus สำหรับนักปฏิบัติ วิฑูรย์ สิมะโชคดี, วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซท, การจัดการธุรกิจ 04/2565
มาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับเข้าใจง่าย นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. กรุงเทพฯ: [ม.ป.พ.], บัญชีบัณฑิต 04/2565
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี : หลักการเบื้องต้น และ กระบวนการธุรกิจ ไพลิน ตรงเมธีรัตน์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, บัญชีบัณฑิต 04/2565
การบัญชีการเงินเบื้องต้น พงศ์พรต ฉัตราภรณ์ ... [และคนอื่น ๆ]. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บัญชีบัณฑิต 04/2565
สื่อใหม่และการจัดการการสื่อสาร วิกานดา พรสกุลวานิช กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นิเทศศาสตร์ 04/2565
อ่านและเขียนรายงานของผู้สอบบัญชี นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์. กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, บัญชีบัณฑิต 04/2565
เตรียมตัว เตรียมใจ ก่อนไป "ขาย" งาน พลอย ศรีสุโร กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 04/2565
การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS ปิติพร ฤทธิเรืองเดช กรุงเทพฯ : ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, การประกอบการและการจัดการ 04/2565
การเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์สำหรับสถาปนิก สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 04/2565
ศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการลงทุนเน้นคุณค่า สัมพันธ์ เนตยานันท์ พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 04/2565
สร้างคอนเทนต์มัดใจลูกค้า ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง กรุงเทพฯ : Short Cut, การจัดการธุรกิจ 04/2565
ทำการตลาดธุรกิจด้วย TikTok ชนัฐ เกิดประดับ (อาจารย์บอม) นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, การตลาด 04/2565
การตลาดไม่หยุดนิ่ง : กลยุทธ์การตลาดสำหรับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง สมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลัย. กรุงเทพฯ : ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การตลาด 04/2565
Keyword research รู้ความลับนี้ ขายดีขึ้น 100% สุพิชฌาย์ ศรีประสิทธิ์ ฉะเชิงเทรา : อินเทรนด์, การตลาด 04/2565
คู่มือการเขียนแผนการตลาดอย่างมืออาชีพ : สำหรับมือใหม่ ผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน ผู้ประกอบการ SME สวัสดิ์ เก่งชน กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, การตลาด 04/2565
ตราสารอนุพันธ์ พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์ กรุงเทพฯ : ดีเอฟ ดิจิตัล พริ้นท์ติ้ง, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 04/2565
วิจัยการตลาด อโณทัย งามวิชัยกิจ นนทบุรี : ธนาเพรส, การตลาด 04/2565
วิจัยการตลาดเชิงปฏิบัติการ ชลธิศ ดาราวงษ์ กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, การตลาด 04/2565
การตลาดบริการ =$bServices marketing /$cธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ และ สุพจน์ กฤษฎาธาร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ และ สุพจน์ กฤษฎาธาร. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, การตลาด 03/2565
พลิกมุมมองด้วยคณิตฯ สร้างวิธีคิดสู่ความสำเร็จ ชิตวัน ฉายอรุณ. นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 03/2565
SMEs บัญชีเดียว สมชาย เลิศภิรมย์สุข กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, บัญชีบัณฑิต 03/2565
ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ศิรินันท์ เหลืองอภิรมย์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, การจัดการธุรกิจ 03/2565
พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล ศิรินันท์ เหลืองอภิรมย์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, การจัดการธุรกิจ 03/2565
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน : การขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัยไปสู่การปฏิบัติ กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน สำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, การจัดการธุรกิจ 02/2565
รายงายวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคแบรนด์อิสลาม ศึกษาผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมในประเทศไทย ศศิวิมล สุขบท สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, การตลาด 02/2565
หลักการตลาด นพพร บัวอินทร์ กรุงเทพฯ : วังอักษร, การตลาด 02/2565
แคลคูลัสสำหรับธุรกิจและการบัญชี ทิพวัลย์ สันติวิภานนท์, รตินันท์ บุญเคลือบ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บัญชีบัณฑิต 02/2565
บริหารโครงการให้อยู่หมัด Microsoft Project 2019 ธีรกฤษณ์ วิจิตลิมาภรณ์ กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, การจัดการธุรกิจ 01/2565
นำเข้า-ส่งออกออนไลน์ Alibaba Pre-Order + Dropship บริษัท รีไวว่า กรุงเทพฯ : วีไวว่า, การตลาด 01/2565
Public private partnerships in transport : trends and theory edited by Athena Roumboutsos Abingdon, Oxon : Routledge, การประกอบการและการจัดการ 01/2565
Management scholarship and organisational change : representing burns and stalker Miriam Green Abingdon, Oxon : Routledge, การจัดการธุรกิจ 01/2565
Marketing for tourism and hospitality : collaboration, technology and experiences Alan Fyall ... [et al.]. Abingdon, Oxon : Routledge, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 01/2565
Financial accounting Jan R. Williams, Mark S. Bettner, Joseph V. Carcello. New York : McGraw Hill, บัญชีบัณฑิต 01/2565
Business communication : developing leaders for a networked world Peter W. Cardon. New York : McGraw Hill, การจัดการธุรกิจ 01/2565
เจาะประเด็นเด็ดการวางแผนภาษีรายจ่ายต้องห้ามให้ถือเป็นรายจ่ายได้ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร. กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 01/2565
Competitive business management : a global perspective edited by Silvio M. Brondoni. Abingdon, Oxon : Routledge, การจัดการธุรกิจ 01/2565
The principles of Islamic marketing Baker Ahmad Alserhan. Abingdon, Oxon : Routledge, การตลาด 01/2565
ลมพัดมิรู้ล่วงหน้า : จารึกโรงสี่ ลูกจีนโพ้นทะเล สุกัญญา หาญตระกูล. นนทบุรี : สารคดี, การจัดการธุรกิจ 01/2565
Learning to lead together : an ecological and community approach Jane Riddiford Abingdon, Oxon : Routledge, การประกอบการและการจัดการ 01/2565
คนประสบความสำเร็จคือนักลงมือทำ รัฐธีร์ ชาญชินปวิณณัช กรุงเทพฯ : พิมพ์ทวีคูณ, การจัดการธุรกิจ 12/2564
วิถีบันทึกแบบบูโจ ไรเดอร์ แคร์รอลล์ กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, การจัดการธุรกิจ 12/2564
เส้นทางไต่ฝัน โรเบิร์ต ไอเกอร์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, การจัดการธุรกิจ 12/2564
วิธีคิดไร้กระบวนท่า รวิศ หาญอุตสาหะ. กรุงเทพฯ : Koob, การจัดการธุรกิจ 12/2564
คนเป็นผู้นำ เขาคิดกันแบบไหน ? โจ โอเวน กรุงเทพฯ : เชนจ์พลัส, การจัดการธุรกิจ 12/2564
อ่อนน้อมถ่อมตน พลังของผู้นำยุคใหม่ : พลังของความสัมพันธ์ การเปิดใจ และความไว้เนื้อเชื่อใจ เอ็ดการ์ เอช ไชน์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, การจัดการธุรกิจ 12/2564
ศักยภาพแกร่งยกทีม ชอว์น เอคอร์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, การจัดการธุรกิจ 12/2564
นำธุรกิจด้วยวิธีคิดแบบ SEAL นำแล้วต้องชนะ จ็อกโก วิลลิงก์ และ เลฟ เบบิน กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, การจัดการธุรกิจ 12/2564
สูตรสำเร็จเปิดร้านอาหารอย่างเป็นระบบ ธามม์ ประวัติตรี กรุงเทพฯ : อมรินทร์อาคาเดมี่, การจัดการธุรกิจ 11/2564
วิชาธุรกิจที่ชีวิตจริงเป็นคนสอน ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ กรุงเทพฯ : อะไรเอ่ย, การจัดการธุรกิจ 11/2564
พัฒนาการ การกำหนดนโยบายและการนำนโยบายข้าวไปปฎิบัติในเวียดนามและไทย ในมุมมองเปรียบเทียบ ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 11/2564
Entrepreneurship marketing : principles and practice of SME marketing Sonny Nwankwo and Ayantunji Gbadamosi Abingdon, Oxon : Routledge, การตลาด 11/2564
Marketing management : a cultural perspective Luca M. Visconti, Lisa Penaloza and Nil Toulouse Abingdon, Oxon : Routledge, การตลาด 11/2564
Becoming a consumer psychologist Ashwani Monga and Rajesh Bagchi. New York, NY. : Routledge, การตลาด 11/2564
Green consumerism : perspectives, sustainability, and behavior Ruchika Singh Malyan, Punita Duhan Canada : Apple Academic Press, การตลาด 11/2564
Entrepreneurial marketing : a blueprint for customer engagement Beth Goldstein. Thousand Oaks, CA : SAGE, การตลาด 11/2564
Principles of marketing for a digital age Tracy L. Tuten. London : SAGE, การตลาด 11/2564
Sensory marketing : an introduction Bertil Hulten. London : SAGE, การตลาด 11/2564
Social media marketing Tracy L. Tuten. London : SAGE, การตลาด 11/2564
กฎ 6 ข้อ การทรานส์ฟอร์มแบรนด์สู่ยุคใหม่ จุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ กรุงเทพฯ : บารามีซี่, การตลาด 11/2564
Absolute essentials of strategic marketing Tony Proctor Abingdon, Oxon : Routledge, การตลาด 11/2564
Agile sales : delivering customer journeys of value and delight Brad Jeavons. New York, NY : Routledge, การประกอบการและการจัดการ 11/2564
รอด!!!...ทุกวิกฤติ : ด้วยการจัดการซัพพลายเชนที่ยอดเยี่ยม อินทิรา สิทธิเวช กรุงเทพฯ : ไอเอสดี-คอนเซาแทนท์, การจัดการธุรกิจ 11/2564
Direct, digital & data-driven marketing Lisa Spiller London : SAGE, การตลาด 11/2564
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ : มุมมองข้ามวัฒนธรรม พรลภัส สุวรรณรัตน์ มหาสารคาม : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, การจัดการธุรกิจ 11/2564
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การบริหารจัดการครุภัณฑ์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยุพดี อุดมพงษ์ ปัตตานี : คณะวิทยาการสื่อสาร, การจัดการธุรกิจ 11/2564
แนวทางการสังเคราะห์ความรู้วิธีการปฏิบัติที่ได้ผลดี ณภัทร ประภาสุชาติ และ ประภาพรรณ อุ่นอบ นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทหิดล, การประกอบการและการจัดการ 11/2564
Total Innovative Management Excellence (TIME) : the future of innovation H. james Harrington, Frank V oehl New York, N.Y : CRC Press, การจัดการธุรกิจ 11/2564
Integrating business management processes volume 1 : management and core processes Titus De Silva New York, N.Y : Routledge, การจัดการธุรกิจ 11/2564
Research methods in business studies Pervez Ghauri, Kjell Gronhaug, Roger Strange Cambridge : Cambridge University Press, การจัดการธุรกิจ 11/2564
Integrating business management processes volume 2 : support and assurance processes Titus De Silva New York, N.Y : Routledge, การจัดการธุรกิจ 11/2564
Integrating business management processes volume 3 : harmonising quality, food safety and environmental processes Titus De Silva New York, N.Y : Routledge, การจัดการธุรกิจ 11/2564
นิยามคำศัพท์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ : แอคทีฟริ้นท์, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 11/2564
Entrepreneurship, innovation and regional development : an introduction Jay Mitra Abingdon, Oxon : Routledge, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 11/2564
เศรษฐกิจสามสี เศรษฐกิจแห่งอนาคต วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 11/2564
ทุนนิยม : ความรู้ฉบับพกพา (ฉบับปรับปรุงเนื้อหาใหม่) เจมส์ ฟุลเชอร์ กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 11/2564
เศรษฐศาสตร์จุลภาค : ความรู้ฉบับพกพา อาวินาช ดิกซิต กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 11/2564
สร้างระบบเศรษฐกิจสังคมใหม่ยุควิกฤตโควิด-19 วิทยากร เชียงกูล. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ สถาบันวิชาการ 14 ตุลา, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 11/2564
เลือดชั่ว : เรื่องลับและคำลวงเบื้องหลังบริษัทดาวรุ่งแห่งซิลิคอนแวลลีย์ จอห์น แคร์รีย์รู กรุงเทพฯ : ซอลท์ พับลิชชิ่ง, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 11/2564
We the prople ปฏิวัติภาษีเงินได้ฯ ให้เท่าเทียม ผาสุก พงษ์ไพจิตร, นวลน้อย ตรีรัตน์ บรรณาธิการ กรุงเทพฯ : มติชน, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 11/2564
Criminal justice and privatisation : key issues and debates Philip Bean Abingdon, Oxon : Routledge, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 11/2564
The Routledge companion to qualitative accounting research methods เอิญ สุริยะฉาย Abingdon, Oxon : Routledge, บัญชีบัณฑิต 11/2564
Public sector accounting, Accountability and governance : globalising the experiences of Australia and New Zealand Robyn Pilcher and David Gilchrist Abingdon, Oxon : Routledge, บัญชีบัณฑิต 11/2564
Nonprofit marketing and fundraising : a research overview Roger Bennett Abingdon, Oxon : Routledge, บัญชีบัณฑิต 11/2564
ออกแบบให้โตแบบโคคา-โคลา เดวิด บัตเลอร์, ลินดา ทิชเลอร์ กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, การจัดการธุรกิจ 11/2564
ใช้คนน้อยกว่า ผลลัพธ์มากกว่า พัฒนะ บุราศิริ กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, การจัดการธุรกิจ 11/2564
Innovations in shipping Peter Lorange. Cambridge : Cambridge University Press, การประกอบการและการจัดการ 11/2564
Leading contemporary organizations : psychodynamic perspectives on crisis and change Amy L. Fraher Cambridge : Cambridge University Press, การจัดการธุรกิจ 11/2564
Human resource management and digitalization Franca Cantoni, Gianluigi Mangia. Abingdon, Oxon :$bRoutledge, การจัดการธุรกิจ 11/2564
Lean human resources : redesigning HR processes for a culture of continuous improvement Cheryl M. Jekiel New York, N.Y : Routledge, การจัดการธุรกิจ 11/2564
Strategic compensation and talent management : lessons for managers Jed DeVaro Cambridge : Cambridge University Press, การจัดการธุรกิจ 11/2564
Engaging brands : a customer-centric approach for superior experiences Michela Addis Abingdon, Oxon : Routledge, การประกอบการและการจัดการ 11/2564
Engaging brands :$ba customer-centric approach for superior experiences Michela Addis Abingdon, Oxon : Routledge, การตลาด 11/2564
Management of organizational culture as a stabilizer of changes : organizational culture management dilemmas Ibrahiem M. M. El Emary, Anna Brzozowska, Dagmara Bubel Boca Ratom, FL : CRC Press, การจัดการธุรกิจ 11/2564
Understanding social entrepreneurship : the relentless pursuit of mission in an ever changing world Jill Kickul and Thomas S. Lyons New York, NY. :$bRoutledge, การจัดการธุรกิจ 11/2564
Design thinking for smaller enterprise development : a SOCIETALBy Design tm model for adaptation to a digital age Adina Tarry Abingdon, Oxon : Routledge, การประกอบการและการจัดการ 11/2564
การตลาดแบบฉลาดใช้ดาต้า ณัฐพล ม่วงทำ กรุงเทพฯ :$bอมรินทร์ฮาวทู, การตลาด 11/2564
Absolute essentials of digital marketing Alan Charlesworth Abingdon, Oxon : Routledge, การตลาด 11/2564
การเงิน 101 : พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน พี่ทุย กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 11/2564
Macroeconomics for business : the manager's way of understanding the global economy Lawrence S. Davidson, Andreas Hauskrecht, Jurgen von Hagen Cambridge : Cambridge University Press, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 11/2564
The Cambridge handbook of new human rights : recognition, novelty, rhetoric Andreas von Arnauld, Kerstin von der Decken, Mart Susi Cambridge : Cambridge University Press, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 11/2564
Family business Carole Howorth and Nick Robinson Abingdon, Oxon : Routledge, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 11/2564
Prices and quantities : fundamentals of microeconomics Rakesh V. Vohra. Cambridge : Cambridge University Press, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 11/2564
Corporate social responsibility for sustainable tourism Xavier Font and Jannifer Lynes Abingdon, Oxon : Routledge, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 11/2564
The good enough manager : the making of a gem Aaron J. Nurick New York, NY. : Routledge, การประกอบการและการจัดการ 11/2564
Strategic talent management : creating the right workforce Robert J. Greene. New York, NY : Routledge, การจัดการธุรกิจ 10/2564
Managing human capital in today's globalization : a management information system perspective Heru Susanto ... [et al.] Canada bApple Academic Press, การจัดการธุรกิจ 10/2564
การตลาดบริการ สุธิดา เลขาวิจิตต์ ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, การตลาด 10/2564
เทคนิคการวิเคราะห์ตำแหน่งแบรนด์ วุฒิ สุขเจริญ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การตลาด 10/2564
การประเมินโครงการ : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ พิชิต ฤทธิ์จรูญ กรุงเทพฯ : เฮ้าส์ ออฟ เคอร์มิสท์, การจัดการธุรกิจ 10/2564
แนวทางการถอดบทเรียนการทำงาน ประภาพรรณ อบอุ่น, ณภัทร ประภาสุชาติ นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, การจัดการธุรกิจ 10/2564
ทฤษฎีบ่อปลา ในเศรษฐศาสตร์มหาภาค สุชาติ ธาดาธำรงเวช กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 10/2564
เงินทำงานอย่างไร จูเลียน ซิมส์ นนทบุรี : วารา, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 10/2564
บทสรุปโครงการวิจัย "ฮาลาลกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย" มนชยา อุรุยศ, บรรณาธิการ กรุงเทพฯ : ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 10/2564
พาแบงก์ชาติเดินทาง กิตติ จินศิริวานิชย์, บรรณาธิการ กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 10/2564
บริหารเงินอย่างเทรดเดอร์มืออาชีพ เบ็นเน็ตต์ เอ. แม็คโดเวลล์ กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 10/2564
รายงานเส้นทางการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาและกัมพูชามายังประเทศไทย ศิวัช ไชยรัตนะ, ธวัชชัย คณาวิวัฒน์ กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 10/2564
บทบาทองค์กรพัฒนาเอกชนกับผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยในการขยายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน จีน-เมียนมา ตามนโยบาย "จีนลงใต้" จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง กรุงเทพฯ : หน่วยอาเซียนและเอเชียศึกษา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 10/2564
บทบาทองค์กรพัฒนาเอกชนกับผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยในการขยายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน จีน-เวียดนาม ตามนโยบาย "จีนลงใต้" จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง กรุงเทพฯ : หน่วยอาเซียนและเอเชียศึกษา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 10/2564
บทบาทองค์กรพัฒนาเอกชนกับผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยในการขยายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน จีน-สปป.ลาว-กัมพูชา ตามนโยบาย "จีนลงใต้" จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง กรุงเทพฯ : หน่วยอาเซียนและเอเชียศึกษา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 10/2564
ร้อยเรื่องเล่า.ตอน ก้าวไกล ไทยแกร่งกล้า สำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 10/2564
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 10/2564
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย ดมิศา มุกด์มณี กรุงเทพฯ : คณะเศณษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 10/2564
เศรษฐศาสตร์...เล่มเดียวอยู่ ทรงธรรม ปิ่นโต, จริยา เปรมศิลป์ กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 10/2564
หลักการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สมชนก (คุ้มพันธุ์) ภาสกรจรัส กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, การจัดการธุรกิจ 10/2564
กลยุทธ์การให้ : เพื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืน พัชรินทร์ สิรสุนทร กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การจัดการธุรกิจ 10/2564
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาด อัครนันท์ คิดสม กรุงเทพฯ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 10/2564
เข้าใจให้ลึกซึ้ง 3 เครื่องมือหลัก แท่งเทียน แนวรับ-แนวต้าน เส้นแนวโน้ม แดดดี้ เทรดเดอร์ กรุงเทพฯ : พราว, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 10/2564
บางขุนพรหมชวนคิด 1.0 ฐิติมา ชูเชิด กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 10/2564
การบัญชีขั้นต้น ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒินงศ์, ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บัญชีบัณฑิต 10/2564
เศรษฐศาสตร์ : ประวัติศาสตร์มีชีวิตของพัฒนาการความคิดเศรษฐศาสตร์ ไนล์ คิชเทนี กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 10/2564
อ่างปลา ชลัท ประเทีองรัตนา กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, การจัดการธุรกิจ 10/2564
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม : เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ที่มองคนไปไกลกว่าสัตว์เศรษฐกิจ ริชาร์ด เฮช เธเลอร์ กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 10/2564
มีเงินล้านก่อนลาออก : เศรษฐีความเร็วสูง จากสลิปเงินเดือน สุวิทย์ เกื้อหนุน กรุงเทพฯ : เซเว่นดี บุ๊ค, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 10/2564
องค์กรและผู้คนในโลกหลังยุคใหม่ ธงชัย สมบุรณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การจัดการธุรกิจ 10/2564
คู่มือปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์ ขัติยาภรณ์ เจริญวัฒน์อนันต์ สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ, การตลาด 10/2564
Data thinking ทำธุรกิจให้รุ่ง ยอดขายพุ่งด้วยดาต้า ณัฐพล ม่วงทำ กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, การตลาด 10/2564
พูดด้วยภาพ 2 : เทคนิคทำสไลด์เป็นภาพง่าย ๆ ใน 2 ขั้นตอน สุธาพร ล้ำเลิศกุล กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 10/2564
นำเสนอแบบ Pitch พิชิตเงินล้าน จิราภา วิทยาภิรักษ์ กรุงเทพฯ : มีนเซอร์วิส, การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 10/2564
ดันเว็บไซต์ให้เป็นที่ 1 ในใจลูกค้าด้วย SEO ศุภณัฐ สุขโข กรุงเทพฯ : ไอดีซี พรีเมียร์, การตลาด 10/2564
การขายเบื้องต้น สมคิด มิมมา กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, การตลาด 10/2564
การตลาดเพื่อชุมชน พนิตสุภา ธรรมประมวล ลพบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การตลาด 10/2564
วิจัยตราสินค้า พิทักษ์ ชูมงคล กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การตลาด 10/2564
Talk like TED : 9 เคล็ดลับการนำเสนอให้เปี่ยมพลัง ตรึงใจ และสร้างสรรค์ คาร์ไมน์ แกลโล กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, การจัดการธุรกิจ 10/2564
โอเคอาร์ จากกลยุทธ์สู่การปฏิวัติ กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ กรุงเทพฯ : เกรท มีเดีย เอเจนซี, การจัดการธุรกิจ 10/2564
การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน วิเชษฐ์ โรจนสุกาญจน, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, บัญชีบัณฑิต 10/2564
คู่มือการปฏิบัติงานทางบัญชี และผลกระทบทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับ Transfer pricing นพกร พรวิจิตรเจริญ กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, บัญชีบัณฑิต 10/2564
บล็อกเชน ละออ บุญเกษม กรุงเทพฯ : เปเปอรี่ พริ้น, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 10/2564
Mindset of innovator vs crisis : economy outbreak (COVID-19) disaster disruption ธนพล ก่อฐานะ นนทบุรี : ลีโอซ่า, การประกอบการและการจัดการ 10/2564
ธุรกิจระหว่างประเทศ รชยา อินทนนท์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, การจัดการธุรกิจ 10/2564
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, การจัดการธุรกิจ 10/2564
TSU LIB ACCESS @Thaksin University Library